Furvlenn hwilans

Matayo 16

Kunga mpituko

Mako 8:11-13; Luka 12:54-56

1Mafalisayo na Masadukayo wambasa Yesu waunga wamtoze, nivyo wamlombeza awalagise chilagiso kulanga kugamba kazumilwa ni Chohile. 2Mna Yesu ahitula, “Dikaswa, mwagamba, ‘Nakutende kwedi kwaviya ulanga winkundu.’ 3Nomtondo, mwagamba, ‘Dyelo nakutende na fula kwaviya ulanga winkundu naho nimtitu.’ Mwadaha kulongwela viya nakutende kwa kusinya ulanga, mna hamkudaha kubunkula vilagiso vikujenda ne vipindi vino! 4Wantu wehiye naho hewemmanyize Chohile we vivihi! Mwaunga chilagiso? Chilagiso ichodu mkungwa mwinkwe ukaleka chiya cha Yona.”

Ivyo awasa niyo aita.

Ugwadu wa Mafalisayo na Masadukayo

Mako 8:14-21

5Umo wanampina weze wadeluke ntendele ya kaidi yediziwa, nawajala kuguha nkande yoyose. 6Yesu awagamba, “Kaulani, mwedime na ugwadu wa Mafalisayo na Masadukayo.”

7Niyo wakonga kulafya wenye kwa wenye, “Alonga vino kwaviya hachigale mgate wowose.”

8Yesu niyo abunkula viya nawakalafya, ivyo awauza, “Nimbwani mkulafya wenye kwa wenye mwe mbuli ya kuswesa mgate wowose? Uzumizi mjeche wi vivihi mnanawo! 9Mchei kumanya? Hamkukumbuka viya nabesulaga imigate imishano kwa wantu magana milongo mishano? Nammemeza ntangulu nyingahi mlogote? 10Naho idya imigate mfungate kwa wantu magana milongomine? Ni ngahu nyingahi mmemeze? 11Nimbwani hamkukombaganya kugamba siwagambilani kwa chausa cha migate? Mwedime na ugwadu wa Mafalisayo na Masadukayo.”

12Naho wabunkwile kugamba hawagambile wedime na ugwadu wa kudamanyiza migate, mna mahinyo ya Mafalisayo na Masadukayo.

Petulo amlonga Yesu kugamba nuyo Kulisito

Mako 8:27-30; Luka 9:18-21

13Yesu aitaga kwe mkowa wi hajihi na mzi wa Kaisaliya Filipi, uko awauzize wanampina wakwe akagamba, “Wantu wamtamwila vivihi Mwana ywa Mntu?”

14Wagamba, “Watuhu wamgamba ni Yohana Mta kubatiza, watuhu Eliya, watuhu Yelemiya hegu yumwenga ywa wawoni.”

15Auza, “Nyuwe mwanigamba ni yuhi?”

16Simoni Petulo ahitula, “Weye wi Kulisito, Mwana ywa Chohile mta ujima.”

17Yesu ahitula, “Chinyemi chako weye Simoni mwana ywa Yona, kwaviya ichindedi chino hachizile kwako kulaila kwa mntu yoyose, mna kuchinkwa ni Tate ywa kwembingu. 18Ivyo nakugambila, Petulo, wi luwe, naho mlanga mo luwe luno nanizenge nyumba ya kuvikila, hata bome hedina uhelo hadidahe. 19Nahwinke nkomwelo yo Useuta wa kwembingu, icho nauvugale mwe isi nachivugalwe kwe mbingu, icho nouvugule mwe isi nachivugulwe kwembingu.”

20Niyo Yesu awalemeza wanampina wakwe wase kumgambila mntu yoyose kugamba nuyo Kulisito Mkombola.

Yesu Alotela file yakwe

Mako 8:31-9:1; Luka 9:22-27

21Kukongela aho na kujendeleza Yesu kakonga kulonga pwilili kwa wanampina wakwe, akagamba “Naungwa nite Yelusalemu hasulumizizwe ni wadalahala, wakulu wa walavyantambiko, na wahinya Sigilizi. Nanikomwe, mna mazuwa matatu yakutimila naniuyuke.”

22Petulo amguha hankanda, akonga kumkwahila. Agamba “Bule, Zumbe, ivyo havikulaile!”

23Yesu ahituka na kumgamba Petulo, “Uya kunyuma kwangu, Shetani! Wi chifingo kwangu, kwaviya hukufanyanya ya Chohile, mna ya wantu.”

24Niyo Yesu awagamba wanampina wakwe, “Mntu yoyose akunga anitimile, ne elemele mwenye, etwike msalaba wakwe, anitimile. 25Kwaviya mntu akunga kwambula untu wakwe, na awaze, na mntu akunga aze ujima wakwe kwa chausa changu, nauwone. 26Mntu na ahokele chibwani akapata isi yose, na kwaza ujima wakwe? Hegu mntu nalavye mbwani akaleka ujima wakwe? 27Kwaviya Mwana ywa Mntu neze no ukulu wa Tati yakwe hamwenga na wandima wa kwembingu wakwe naho namlihe chila mntu kulawana na viya atendile. 28Nawagambilani chindedi, hana wantu mgati mwa wano wachimale hano, hawabanike, kubula wamwone Mwana ywa Mntu akeza no Uzumbe.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index