Furvlenn hwilans

Matthew 6:1

Milidimbayi Yalunya Waykanyi Yajinyi Jisuswanyi.

1Mili barri yanybayi Jisus yalungi jali yalu jungku yundu kulawirana. “Kajamuku yalungka jujambangka. Yalungka mankumankuka, yalu jungkuka yurlurrmba nanankanyi yuwanyi Musiskanyi, ngala miku. Ngala yalu nulijba yalungi yingkamukuyngka, yalungka yanybikanyi yalungi jujambawarrayngka, yalu jujambawarrmuku jungkuka yurlurrmba nanankanyi yuwanyi. Nanankardi barri yalu nulijba yalungi yingkamukuyngka naji yalunya yabimbikurri yaji nangangi Kudkanyi. Nanankardi barri miku yalimi kardarda yanyba mududu nangangi Kudkanyi yalunginyina barndana. Ngala yalu yanyba mududu nangangi, yalu wajba Kud yalunginkanyi kunybanyi jangkurranyi yajina jala yalunya najba kajamukunyi. Miku nanda kunyba. Jaliyi ninji yabimba yaji nani barri, baki nganyi Buwakanya kingkarri miku janyulu mirnarrijba muwa nganyi. Miku janyulu yabimba kunyba yaji nganyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index