Furvlenn hwilans

Matthew 26:5

5Yanyba yalungki, “Jangambala marrimba Jisus baki jangambala kurdanba, ngala miku nanamanji jalija ngambala jungku nanginkanyi wangarranyi. Kajamuku yalu badajbangka nanginkurri nanginkanyi wangarranyi, baki yalungka yanyba nangangi Jisuskanyi, nyulu nanda jali manjijba Kudwanyi. Jayalu yabimba kiji ngambalangi jaliyi ngambala marrimba Jisus wangarrina. Jayalu yabimba walkurra kiji ngambalangi.” Barriwa. Nani yalungki yanyba marrimbikanyi Jisus kardarda barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index