Furvlenn hwilans

Matthew 25:36

36Jali ngayu mikuyaji jumbalanyi, baki nganarri wajbayi jumbalanyi. Jali ngayu lunji, baki nganarri lalanbayi. Jali ngayu jungku brisinyina, baki nganarri yidadambayi barri.’ Barriwa. Nani jangayu yanyba yalungi nanamukuyngka karriya jali yalu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index