Furvlenn hwilans

Matthew 11

Badajbayi Kandimuku Nangangi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka.

1Barriwa barri bukamba nyuli milidimba yalunya Jisuswanyi nanamuku 12 barri kandimuku nangangi. Baki yinarramba barlbayi Jisus nanamunanyi yajinanyi jali nyulu milidimba yalunya nanaba. Mili nyuli jilalajba lukuluku nananyina yajina, bakili nyulu milidimba yalunya.

2Nanamanji barri nanda Jun Ngurrunbawarr nyulili jungku brisinyina. Wabula barri yali marrimba, baki manjijba yali brisinyurri. Ngala nyuli jungku brisinyina, baki manku nyuli jangkurr nangangi Jisuskanyi. Manku nyuli jangkurr nanankanyi yajinyi jali yabimba Jisuswanyi. Baki manjijba nyuli kudiya nanganginmuku kandimuku nangandurri Jisusyurri. 3Wanbiya yali, baki yanyba yali nangangi Jisuskanyi, “Nanangini Junwanyi Ngurrunbawarranyi nyulili karu yalunya yingkanyi walkurrayngka nganiyngkanyi jalija badajba bayngkani nangandu. Nyulili karu yalunya nanankanyi yingkanyi jalija nyulu badajba nanginkurri. Karukiyi nurrunya, ninji kuna nanda walkurra nganinyi, jali karu yalunya nangangi Junwanyi. Ninji kuna nanda. Yiningki janurru mili yukumba yingkanyi. Karukiyi nurrunya nganyi, jaliyi ninji nanda walkurra nganinyi, yanyba jali Jun nangangi.” 4Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Wijba janarri nangandurri Junyurri, baki janarri karu Jun nanankanyi jala narri najba. Janarri karu Jun nanankanyi jala narri manku yalunya yanybikurri. 5Kajamuku jali yalu wabula kabuji yami, ngala nanijba barri yalu kunyba yami naykanyi yaji. Kajamuku jali wabula yalu balki nukami, jali miku jilajba, ngala nanijba barri yalu yuku kunyba nukami jilaykanyi. Kajamuku jali yalu wabula ngujbulijba waban, ngala nanijba barri yalu kunyba waban. Kajamuku jali yalu wabula balki kuwarda, jala mikuwali manku yaji, ngala nanijba barri yalu yuku, kunyba kuwarda mankunkanyi yaji. Kudiya jali nangka barriwa janyba, ngala nanijba barri yalu mili wanka jungku. Baki nanda kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi, ngayu karungka yalunya nanankanyi jangkurranyi. Kajamuku jala miku yalungka walkurramba, ngala jala yalungka bayakardamba, ngayu karungka yalunya nanankanyi kunybanyi jangkurranyi nanganginkanyi Kudkanyi. 6Kajamukunyi yalu manku ngaki jangkurr, yalu najba ngana kunymambikurri yalunya, baki ngana yalu jingkijba, ngayu nanda walkurra, jali ngayu badajba bayngkani nangandu Junyina. Nani yalu jingkijba ngana, baki nanankardi yalu mirnarrijbangka muwa ngaki. Janarri wijba nangandurri Junyurri. Janarri karu Jun ngakinkanyi jangkurranyi, baki janyulu jingkijba ngayu nanda.”

7Baki barriwa barlba yali kandimuku nangangi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka. Wijba yali nangandurri karunki yaji. Ngala yali barlba, baki yanybayi Jisus yalungi muranyi jali yalu nanaba nangandu. Nayi nyuli yanyba yalungi, “Wabula barri narri jilajbayi kula nangandurri Junyurri. Narri jilajbayi kularriji mangkurruyurri yajiyurri, naji nanda Jun, baki mankunki nangangi jangkurr. Narri jilajbayi nangandurri, baki wanyi narri najba. Najba kuna narri nganinyi jali yangkalamba kaja jangkurr, jali mili dingkaba yanyba. Jungku nyuli nani kuna, barrinani wunanybala karnba. Jala warrmbaka yunkurrwanyi karrina baki wayngkalulumbaka nanda karnba bayungu. Ngala jala warrmbaka yunkurrwanyi bayunguna, baki wayngkalulumba nanda karnba karri. Nani kuna nyulili mili yanyba dingkaba Jun. Ngala miku barri. Miku nyuliyanyi jungku nani Jun. Miku nyuliyanyi mili yanyba dingkaba. 8Jungku kuna nyuli barrinani jirrinyi nganinyi, barrinani walkurra mambuka jirdi kunybanyi jumbalanyi. Nani kuna nyuli jungku. Miku nyuliyanyi jungku nani. Nanda walkurra mambuka jirdi kunybanyi jumbalanyi, nyulili jungku walkurranyina barrawuna. Ngala Jun miku nyuliyanyi walkurra mambuka. 9Ngala wanyi narri najba. Najba kuna narri nganinyi jalili yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi. Yi. Jali narri najba Jun, baki narri najba nanda nganinyi jalili yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi. Nyuli walkurramirra nganinyi nangangi Kudkanyi. 10Nanda naja Kudkanyi yanybaka nangangi Junkanyi. Yanybaka naja nayi barri nangangi, ‘Yanybaka Kud, “Ninji ngaki jandanyi, jangayu manjijba nganinyi waluwa nganyindu. Janyulu karu yalunya, nanangini nganinyiwanyi, jalija ngayu manjijba. Janyulu karu yalunya nganyi, janinji badajba. Janinji badajba bayngkani nangandu. Marda yalungkimi mankumanku nanankanyi balkinyi yajinyi jali yalu yabimba. Marda yalimi ngindu muwa nanankanyi balkinyi yajinyi, badajbangangi janinji.’ ” Nani barri nanda naja Kudkanyi yanybaka nangangi Junkanyi. 11Nyulu nanda jali manjijba Kudwanyi karunki yalunya nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Ngayu karungka narrinya duja jangkurranyi. Nanda Jun Ngurrunbawarr, nyulu walkurramirra nganinyi. Miku yingka mili walkurra nangangi. Nyulu mili walkurra yalungi wankalamukuyngka jali yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi wankalana. Nyulu mili walkurra yalungi. Ngala baku barri kajamukunyi jayalu kuyu ngaki jangkurr, baki janyulu lalanba yalunya Kudwanyi. Ngala nanamuku jalija kuyu ngaki jangkurr, jayalu mili walkurra nangangi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka. Jayalu mili walkurra nangangi. 12Yanybayi Jun jangkurr Kudkanyi karunkanyi yalunya, marda yalimi ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Karuyi yalunya Junwanyi nangangi Kudkanyi nyulu Lalanbawarr. Jalannga barri jali yanyba Jun nani, baki yali manku kiji nangangi yingkamukunyi. Nanamanji barri yali yabimba kiji nangangi, baki yurrngumba nanginkurri yuwajiwa yalu manku kiji nurrungi jala milidimba nanamannga jangkurranyi. Yalu balkimuku. Yalu dabawarrmuku. 13-14Narri jingkijba nanda jangkurr najana Kudkanyi jali yanyba nanamuku wankalamuku. Baki nanda yuwa nangangi Musiskanyi najana Kudkanyi, narri jingkijba nanda jangkurr marda. Yalunginyi jangkurrwanyi karungka narrinya nanankanyi barrinani Yalayija jalija manjijba Kudwanyi. Narri jingkijba nanda jangkurr, baki jaliyi narri kuyu nanda jangkurr, baki narri jingkijba nayi marda. Nanda Jun Ngurranbawarr, nyulu nanda barrinani Yalayija jali manjijba Kudwanyi. 15Narri jungku kuwardayudi, narri manku ngaki jangkurr, baki marda narrimi jingkijba ngaki jangkurr nangangi Junkanyi Ngurranbawarryngka.” Barriwa.

16Mili yanybayi Jisus yalungi, “Nganinyimuku baki jibarrimuku jala yalu jungku nanijba, yalu barrinani bayamuku jala baja burrandi barndana yajina. 17Malumba yali baja bayamuku. Yingka yanybayi yalungi, ‘Waluku ngayi nulijba ngambalangi bajankanyi ngambala wangarranyi, ngala miku narriyanyi nulijba bajankanyi nani ngakindu. Bayngkani barri ngayi nulijba ngambalangi bajankanyi ngambala makaykanyi kuyuwana, ngala mili barri miku narriyanyi nulijba bajankanyi nani ngakindu. Miku narrimi mirnarrijba muwa bajankanyi yinini yinini.’ Nani barri yanybayi yingka yalungi bayamukuyngka. 18Jali badajba Jun karunki jangkurranyi Kudkanyi, baki miku nyuliyanyi jarrba mama kudiyana, miku nyuliyanyi ngaraba nanda ngarrki krayibkanyi. Ngala ngindu nyuli muwa, jungkukangangi nganinyimuku balki nangangi Kudkanyi. Nani nyuli jungku Jun Ngurrunbawarr, ngala yali yanyba nangangi, jungkuka wuwarr nangandu mankanyi. 19Ngala jali ngayu Buwanya Bukambijuyngka badajba milidimbiji jangkurranyi Kudkanyi, baki jarrba ngayi yaji, ngaraba ngayi ngarrki krayibkanyi. Ngala yalu yanyba ngaki, ‘Najbakiyi nanda nganinyi. Jarrbangka nyulu kaja mama. Ngarabangka nyulu kaja ngarrki krayibkanyi. Baki nyulu kandimbaka yalunya balkimuku jala kuyu bayngkani dungala ngamanbunanyi yalungi kubaminkanyi.’ Nani barri yalu yanyba yinini yinini jangkurr. Nani barri yalu barrinani bayamuku. Miku yalimi mirnarrijba muwa nangangi Junkanyi, nanankanyi jali nyulu yabimba. Baki miku yalimi mirnarrijba muwa ngaki nanankanyi jala ngayu yabimba. Ngala nanamuku jala kuyu nanda jangkurr nangangi Junkanyi, baki kuyu ngaki jangkurr marda, yalu barri kunyba kulaji. Yalu jungkuka kunyba kulaji nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Barriwa.” Nani yanybayi Jisus yalungi.

Ngirrwayi Jisus Yalungi.

20Yabimba nyuli kaja ngiruka yaji Jisuswanyi. Yabimba nyuli ngiruka yaji kajana barrawuyabarrawuyana. Ngala nanamuku jali yalu jungku nananyina yajina, yali yurlwa nanganginkanyi ngirukanyi yajinyi. Miku yaliyanyi ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Miku yalungkiyanyi yangkalamba yalunginbunanyi balkinanyi yajinanyi. Baki yanybayi Jisus yalungi, 21“Narri jala jungku nananyina yajina niji Kurasin, baki yingkana yajina niji Bidsayida, badajbaja walkurra kiji narrindurri. Yabimba ngayi kaja ngiruka yaji narringinyina yajina, ngala miku narriyanyi kuyu ngaki jangkurr. Wabula barri wankalana, nanamuku jali jungku nanawuyanyina yajina niji Daya baki Sayidun, yali balkimuku. Ngala jaliyanyi yingkawanyi yabimba nanamannga ngiruka yaji yalunginyina yajina, barrinani nganarri najba yabimbikurri yaji, baki yaliyanyi ngindu muwa. Yaliyanyi ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Yalungkiyanyi yangkalamba nangandurri Kudyurri, jaliyanyi yalu najba nanamannga ngiruka yaji. 22Ngayu karungka narrinya. Jalija nyulu karrinjarrijba yalunya bukambiju walu nangandu Kudwanyi, baki janyulu ngirrwa yalungi balkimukuyngka. Janyulu yanyba yalungi jalili wabula jungku nanawuyanyina yajina Daya baki Sayidin. Janyulu yanyba yalungi, yalu balkimuku. Ngala narri jala jungku nanginkuyanyina yajina Kurasin baki Bidsayida, janyulu yanyba narringi, narri balkimirra. Miku narriyanyi kuyu ngaki jangkurr, baki nanankardi narri mili balki yalungi nanamukuyngka wankalamukuyngka. Barriwa. 23Ngala narri jala jungku nananyina barrawuyabarrawuyana Kabirnayum, mankumanku kuna narringka, narri kunybamuku, baku janarri jungku kingkarri nangandu Kudnyina. Nani kuna narringka mankumanku. Ngala ngayu karungka narrinya, miku narrimi kunybamuku, ngala narri marda balkimuku. Janyulu manjijba narrinya Yilyurri Kudwanyi, mikungangi narriyanyi kuyu ngaki jangkurr. Jaliyanyi nganinyiwanyi yabimba nanamannga ngiruka yaji nananyina yajina Sudum, barrinani nganarri najbangka yabimbikurri yaji, baki yuwajiwa jungkukiyanyi nanda barrawuyabarrawuya nanijba barri. Ngala dalyambayi nanda yaji Kudwanyi. Kurdanba nyuli bukambiju jali yalu jungku nanaba, jungkungangi yali balki nangangi. Ngala narri barri narri yurlwa ngakinkanyi yajinyi, baki narri jungkuka mili balki yalungi. 24Jalija nyulu karrinjarrijba bukambiju yalunya walu nangandu Kudwanyi, baki janyulu yanyba, “Nanamuku jali jungku Sudum, yali jungku balki ngaki, ngala nanamuku jali jungku Kabirnayum, yalu jungkuka balkimirra, yurlwangangi yalu nanankanyi ngirukanyi yajinyi jali yabimba Jisuswanyi. Yalu jungkuka ngiruka balkimuku.’ Barriwa.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi jali yurlwa nanankanyi ngirukanyi yajinyi jali nyulu yabimba yalunginyina yajina. Barriwa.

Marda Narrimi Badajba Ngakindurri.

25-26Nanamanji barri yanybayi Jisus mududu nangangi Kudkanyi. Yanyba nyuli, “Buwakanya. Ninji barri walkurra mambuka lalijinyi baki jambanyi. Walkurra mambuka ninji bukambijuyngka yajinyi. Mirnarrijba ngayu muwa nganyi. Ninji ngadijba nganyi jangkurr yalunbunanyi jala yalungka mankumanku, yalu kunyba kulaji nganyi, yalu jingkijbangka nganyi yuwa. Yalungka mankumanku yalu jingkijbangka nganyi yuwa, yalu kunyba kulaji nganyi, ngala miku. Baki miku yalimi nulijba jingkiykanyi ngaki jangkurr nganyi. Nanankardi barri ninji ngadijba nganyi jangkurr yalunbunanyi. Ngala ninji minimbayi yalunya jala yalungka miku mankumanku yalu jingkijbangka nganyi jangkurr. Ninji minimbayi yalunya jala yalu mili nulijba jingkiykanyi nganyi jangkurr. Ninji minimba yalunya ngakinkanyi jangkurranyi, duja nanda ngaki jangkurr. Nani barri ninji yabimba yaji.” Barriwa.

27Mili barri yanybayi Jisus yalungi, “Ngakinyi Buwakayu nyuli wajba ngana bukamba yajinyi. Nyuli yarrijba ngana walkurra mambuka bukamba yajinyi. Ngawamba nyulu ngana jingkijba ngakinyi Buwakayu. Baki ngawamba ngayu jingkijbangka nanda ngaki Buwakanya. Ngala jangayu yarrijba kudiya jingkiykanyi ngaki Buwakanya. Jangayu minimba yalunya ngakinkanyi Buwakaya, baki jayalu marda jingkijba ngaki Buwakanya. 28Narri jala narri balkijba muwa, jala yabimba balki yaji, jala jungku narri balki nangangi Kudkanyi, marda narrimi badajba ngakindurri. Narri barrinani nganinyi jala wakingka mambukanyi, jala dukanarrijba wabuda kurndayudinyi. Rambaka janki wabudawanyi, baki biwi nangangi janki. Baki nani barri narringinyi balkiwanyi yajiwanyi rambaka narringi kurdulu. Ngala jaliyi narri badajba ngakindurri, jaliyi narri durrijba ngaki yuwa, baki mikukimi ngakinyi yuwawanyi ramba narringi kurdulu. 29-30Marda narrimi badajba ngakindurri. Marda narrimi kuyu ngaki jangkurr. Marda narrimi durrijba ngaki jangkurr, baki jangayu manjamanjamba narringi balki yaji, baki janarri jungku mardumardu muwa. Miku ngayiyi kijiwijba narringi. Miku ngayiyi ngirrwa narringi, ngala jangayu yili yanyba narringi. Jangayu milidimba narrinya ngaki, baki jangayu yabimba narrinya jungunkanyi mardumardu muwa. Marda narrimi durrijba ngaki yuwa. Mikukimi ngakinyi yuwawanyi ramba narringi kurdulu. Kunyba ngaki yuwa narringi. Janarri dululijba kurdulu.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index