Furvlenn hwilans

John 15:13

13Jaliyi nganinyi maruka muwa nanganginmukuyngka kandimukuyngka, baki janyulu wajba yalunya yajinyi, janyulu yabimba yaji yalungi. Nanda nganinyi nyulu kunyba. Ngala jaliyi nyulu maruka muwa kudanyu yalungi, baki janangka birrirrinja janybikanyi nangka yalungi. Jaliyi nangka birrirrinja yabimbikanyi yaji nani yalungi, nyulu kunybamirra.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index