Furvlenn hwilans

Hebrews 9:18-19

18-19Baki nani barri marda, nanda waluwinyi yuwa nangangi Kudkanyi miku nangkiyi yangkalamba. Wajbayi Musis nanankanyi waluwiyngkanyi yuwanyi Kudwanyi. Nanangini yuwawanyi karuyi yalunya yanka marda yalimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Wajbayi Musis nanankanyi waluwiyngkanyi yuwanyi Kudwanyi, baki karuyi bukambiju Jumuku nanankanyi yuwanyi Musiswanyi. Nyuli karu yalunya nanankanyi yuwanyi, ngala yali karrinja walu nangandu. Yali manku nanda yuwa, baki yali yanyba, jayalu durrijba nanda yuwa nangangi Kudkanyi, jayalu ngayangayijba nanankanyi yuwanyi, jayalu jungku kunyba nanankanyi yuwanyi. Nani barri yali yanyba bukambiju Jumuku, jayalu kuyu nanda waluwinyi yuwa nangangi Kudkanyi. Yarrijbayi bukamba nanda yuwa najana Musiswanyi, baki jirrinyba nyuli kudiyanymuku yalu kurdanbikanyi buluki marda yukularri, yalu karlkanyi duka. Wudumbayi nanda ngulya Musiswanyi. Bunyarrijba nyuli wabuda ngulyana, baki jidimba nyuli. Wudumba nyuli wanjirr, baki kijijba nyuli nanda wanjirr nganmarranjudinyi nyungkayudinyi jibkanyi. Yawumba nyuli wanjirr ngulyana baki bunyanyarrijba nyuli ngulya nananyina najana jangkurryudinyina. Baki bunyanyarrijba nyuli ngulya yalundu marda, bukambijunyina Jumukunyina. 20Baki yanybayi Musis yalungi, “Najba narri nayinda ngulya. Karuyi ngana Kudwanyi, ngayu bunyanyarriykanyi nayinda ngulya narrindu nani barri. Baki nani barri jingkijbangka narrinya Kudwanyi. Nyulu jingkijba narrinya, narri kuyungka nayinda nangangi jangkurr, miku nangkiyi yangkalamba. Narri kuyungka nayinda jangkurr, jala jirrinyba narrinya ngayangayiykanyi Kudkanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index