Furvlenn hwilans

Ephesians 5:21

21Marda narrimi malumba jungku wakiwarr nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda nganyingkimi miku yarrijba walkurra yingkanyi, ngala marda ninjimi yarrijba yingka Krisjin walkurra nganyi. Munyajbakiyi nanda yingka mambuka nganyi. Nyulu marukangka muwa bukambijuyngka narringi Jisus Krayis, baki narri marukangka muwa nangangi, narri ngayangayijba nangangi. Baki nani barri, marda narringkimi ngayangayijba nangangi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index