Furvlenn hwilans

Acts 6

Yarrijba Yali Kudiya Nganinyi Mambukamukuyngka

1Baku barri mili yali kuyu nangangi jangkurr Jisuskanyi, kajamukunyi. Ngala jakakajba yalungki, kudiya Jumuku jali yanyba Krik yanyi, baki kudiya Jumuku jali yanyba Ju yanyi. Jakakajba yalungki. Yali jali yanyba Krik yanyi, yanyba yali, “Kudukudu jibarrimuku miyajimuku ngamandu, mikuyaji yalungi dungalanyi. Nurrunginyi jibarrimukunyi miyajimukunyi jali yalu yanyba Krik yanyi, wudumba yali ngawamba bijal dungala, ngala narringinyi jibarrimukunyi jala yalu yanyba Ju yanyi, yalu wudumba kaja dungala.” Nani yalungki jakakajba. 2Baki nanamukunyi jali manjijba Jisuswanyi 12-wanyi, wudumba yalunjali bukambiju jala kuyu jangkurr Jisuskanyi. Wudumba yali bukambiju kandimuku. Malumba yali jungku. Baki nanamukunyi jali manjijba Jisuswanyi, yanyba yali kandimukuyngka, “Marda nurrimi milidimba yingkamuku yurrngumba. Marda nurrimi miku lalanba dungala. Marda nurrimi milidimba jangkurranyi Jisuskanyi yurrngumba. 3Kandimuku. Yarrijba janarri nganinymuku jala jungkuka narrinbu. Yarrijba janarri 7-barri nganinymuku. Marda yalimi jingkijba yaji kudanyu. Mardakimi jungku yalundu nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Baki jayalu lalanba dungala. Jayalu wudumba dungala, baki jayalu wajba dungalanyi yalunya jala mikuyaji dungalanyi. 4Nanamuku 7-barri, jalija narri yarrijba, jayalu lalanba narrinya kandimuku, ngala janurru milidimba yingkamuku, janurru yanyba mududu Kudkanyi.” Nani yanyba yali, nanamuku jali manjijba Jisuswanyi, baki barlba yali.

5Mankumanku yalungki jangkurranyi. Mankumanku yalungki kandimuku barri, baki maruka yali muwa nanankanyi jangkurranyi. Yarrijba yali Sdibin, kudanyu nyuli durrijba jangkurr Kudkanyi, marda Kunybayudi Ngarnduyudi Kudkanyi. Mili yali yarrijba, Bilib, Brukuris, Nikanurr, Dimun, baki Barminas, marda Nikilus. Nanda Nikilus, nyuli ngurranyi, nangangi yaji Yandiyuk. Miku nyuli Ju, ngala maruka nyuli Kudkanyi barrinani marukayi Jumuku Kudkanyi. 6Baki jilajba yali kandimuku yalundurri, nanamukuyngkurri jali manjijba Jisuswanyi. Karu yalunjali, yali yarrijba 7 nganinyi. Karu yali yalungi niji. Baki yanyba yali mududu Kudkanyi, nanamuku jali manjijba Jisuswanyi. Yali yanyba mududu, baki yarrijba yalungki marni yalundu 7nyina kuyina, ngala yali yanyba mududu Kudkanyi. Nani yalungki yarrijba marni yalundu kuyina, minimbiji yingkamuku, nanamuku jayalu waki Kudkanyi. 7Kajamukunyi yali manku jangkurr nangangi Kudkanyi, baki kuyu yali nanda jangkurr kajamukunyi. Wirdikudukudu yali kandimuku Jisuskanyi nanaba Jirusalim. Kajawanyi mambukamukunyi jurjkanyi kuyu yali jangkurr Jisuskanyi marda.

Wudumba Yali Nanda Sdibin

8Nanda Sdibin, jali yalu yarrijba, nyuli ngiruka Kudkanyi. Kunymamba nyuli kaja nganinymuku baki jibarrimuku. Yabimba nyuli ngiruka yaji marda. Maruka nyuli muwa Kudkanyi, baki yabimbayi ngiruka yaji nangangi Kudwanyi. 9Ngala jawudamukunyi yabimba yali kiji nangangi Sdibinkanyi. Nanamuku jali yabimba kiji, yalungi jurj, niji nangangi, ‘Nganinymuku jala yalu waki yaluman.’ Nanamuku jalili jungku nananyina jurjina yali Jumuku, ngala yalungi yaji Sayirin baki Yalisandiya. Nanamuku yali kijiwijba nangangi Sdibinkanyi. Baki yingkamuku Jumuku kijiwijba yali nangangi. Kudiya yalungi yaji niji Sisiliya. Kudiya yalungi yaji niji Yasiya. Yabimba yali kiji nangangi Sdibinkanyi, kijiwijba yali nangangi. 10Ngala yabimba nyuli Sdibin ngiruka yanybikanyi Kunybawanyi Ngarndwanyi Kudkanyi. Wajbayi Sdibin kunybanyi jangkurranyi nanangini Kunybawanyi Ngarnduwanyi. Baki jali yanyba nyulu Sdibin nanankanyi kunybanyi jangkurranyi, miku yaliyi manku kijin Sdibinkanyi Jumukunyi. 11Baki ngajaka yali yingkamuku yabimbiji kiji nangangi. Jayalu karu balki jangkurr Sdibinkanyi. Jujijba jayalu nangangi. Wajba yalunjali dungalanyi karunkanyi balki jangkurr nani nangangi Sdibinkanyi. Nayinda jangkurr jujakun jujijba yali, “Manku nurri nanda Sdibin karunkurri balki jangkurr Musiskanyi marda Kudkanyi.” Nani yali jujijba. 12Yingkamuku yali manku nanda balki jangkurr jujakun, baki ngarrangarra yali muwa Sdibinkanyi. Ngarrangarra yali muwa, nganinymuku, malbumalbu, marda nanamuku milidimbawarr yuwana. Ngarrangarra yali muwa. Wudumba yali Sdibin. Marrimba yali, baki kuyu yali Sdibin kunsilyurri. 13Kuyu yali Sdibin kunsilmukuyngkurri, baki kuyu yali nanamuku jali yalu jujijba Sdibinkanyi kunsilmukuyngkurri. Yanyba yali jujakunyi jangkurranyi kunsilkanyi. Nayi yali yanyba, “Nayinda Sdibin, nyulu yanybawa balki jangkurr. Yanybawa nyulu balki jangkurr nanankanyi walkurrayngka jurjkanyi Kudkanyi. Yanybawa nyulu balki ngamanginkanyi walkurrayngka jurjkanyi. Marda yuwanyi Musiskanyi, nyulu yanybawa balki jangkurr yuwanyi Musiskanyi. 14Manku nurri Sdibin yanybikurri mili balki jangkurr. Yanyba nyuli, ‘Dalyamba janyulu walkurra jurj Kudkanyi. Dalyambaja walkurra jurj Jisuswanyi, nangangi yaji Nasarid.’ Mili nyuli yanyba yingka balki jangkurr. Wajbayi ngambalanya yuwanyi wankalawanyi Kudkanyi. Wajbayi ngambalanya yuwanyi wankalawanyi Musiswanyi. Ngala Sdibin, miku nyuli nulijba ngambalangi jungunkanyi ngambala nananyina yuwana Musiskanyi. Nulijba nyuli ngambalangi jungunkanyi yinini yuwana. Yanyba nyuli, ‘Marda ngambalimi jungku yinini yuwana.” Barriwa. 15Jala yali yanyba nanda jujakun jangkurr, baki nanamukunyi kunsilwanyi ningkijba yali Sdibin. Ningkijba yali nanda wali nangangi, barrinani Yanjil wali.

Yanybayi Sdibin Kunsilkanyi

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index