Furvlenn hwilans

Acts 24:27

27Yuwaji jungkuyi Bul brisinyina kujarranyina kindilkurrinyina, ngala miku nyuliya manjijba Bul brisinanyi nanangini Biliswanyi. Miku nyuliya manjijba Bul, nulijbangangi nyuli jungunkanyi kunyba yalungi Jumukuyngka. Nanamuku Jumuku nulijba yali nangangi Biliskanyi nyulu kurdanbiji Bul. Miku yaliya nulijba nangangi Bulkanyi, muningka jilaykanyi brisinanyi. Nanda Bilis nyuli nulijba yalungi Jumukuyngka yalu marukankanyi muwa nangangi Biliskanyi. Nanankardi barri miku nyuliya manjijba Bul brisinanyi. Baki yingka nyuli badajba mambuka nanankanyi yajinyi. Nyuli walkurra kubamin mambuka Jumukuyngka. Nanda buyingkinyi mambuka nangangi yaji Rum, nangangi niji Burkiyus Bisdus. Ngala nanda waluwa jala jungku mambuka Bilis, barlba nyuli yingkarri yajiyurri.

Yanybaja Bul Nangangi Sisakanyi

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index