Furvlenn hwilans

Juan 16:23

23“Amuk gégumahén sékoy nan gai, éndaén ongoto kom Begén. Béréhé ku begom i toowe, i Abaye Tulus, irayén begom i kéluhanay ongoté kome dob dawét guwe.