Furvlenn hwilans

Maleko 2

Yesu tamowai bunibunina hesau ye henamwanamwa

(Mataiyo 9:1-8; Luka 5:17-26)

1Mayadai hisa se lau, na kabo Yesu ye uyo Kapelenauma. Wasana se lapui ede 2tamowai gwaudi se laoma Yesu yona kabamiya unai. Na numa wa nige solasolana hesau, gonogonowana doha hinage dagela wa. Na Yesu wasa namwanamwana ye lauguguya udiyedi. 3Na tamowai hasi se laoma taubunibuni hesau se baheiyama Yesu unai. 4Boda ye lakikalili to nige gonowana se sae Yesu unai. Ede gatowa* se bolilapai taubunibuni wa ma diyadiyalina se hedalolodobiyei Yesu unai. 5Yesu tamowai wa yodi sunuma ye kitadi, unai ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, “Natugu, yom yababa wa ya nuwatugabaedi.”

6Na laugagayo taulauhekata hekadiyo se tutuli se bom se nuwanuwatu se wane, 7“Tamowai ne tabu tenem doha ye hedehedede! Yaubada ye hededeheyababa! Yaubada ye bom mo gonowana yababa ye nuwatugabaedi!” 8Na Yesu saha se nuwanuwatui wa kabina ye katako, unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to yomi nuwanuwatu doha temeta? 9Hedehedede sahasahana ye biga kabo ya hedede taubunibuni ta unai: ‘Yom yababa ya nuwatugabaedi’, o ya wane, ‘Yom dam ku bahei na ku lau’? 10Ya henuwa bena kwa nuwatulobai meta Tau Natuna* yona gigibwali kaiyaulina ta unai meta gonowana yababa ye nuwatugabaedi.” Na ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, 11“Ku tolo, yom dam ne ku bahei na ku lau yom numa.” 12Iya kabo ye dahalai yona dam wa ye bahei. Maudoidi matadiyena ye lau, na kabo siya se nokoei yo Yaubada se hedebasae se wane, “Teina laulau ta huya wa nige ta kitakita!”

Lewi kana yoga

(Mataiyo 9:9-13; Luka 5:27-32)

13Yesu ye uyo Galili wailana dedekana unai, na bodalakilaki se lagegogoma iya unai, na ye hekatadi. 14Ye gehe na ye taulau, ede Lewi Alepaiya natuna ye kita takisi kabatanotano numana unai ye tutuli, na kabo ye hededelau iya unai ye wane, “Ku hemuliwatanigau!” Ede Lewi ye dahalai Yesu ye hemuliwatani. 15Kabotaki Yesu maiyana hekahekatao se kaikai Lewi yona numa unai. Na takisi tautanotano yo yababa tamowaidi gwaudi* Yesu se hemuliwatani wa maiyanao se kaikaigogo. 16Laugagayo taulauhekata tamowaidi hekadiyo, siya Paliseya* tamowaidi, Yesu se kita yababa tamowaidi yo takisi tautanotano maiyadi se kaikaigogo, na se hededelau yona hekahekatao udiyedi se wane, “Iya idohagi to takisi tautanotano yo yababa tamowaidi maiyanao se kaikaigogo?” 17Yesu yodi hedehedede wa ye lapuidi kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamowai namwanamwadi doketa nige se nuwatuidi, na tamowai kasikasiyebwadi mo. Yau nige ya laoma tamowai laulaududulaidi hesabadi, na tamowai yodi laulau yabayababadi mo, nuwadi bena se buidi.”

Lauhekata hauhauna yo kabikabi beyabeyadi

(Mataiyo 9:14-17; Luka 5:33-39)

18Huya hesau Yowane yona hekahekatao yo Paliseya yodi hekahekatao se kaihudi. Mayadaina ne unai tamowai hekadiyo se laoma Yesu unai se wane, “Yowane yona hekahekatao yo Paliseya yodi hekahekatao se kaikaihudi. Na kowa yom hekahekatao idohagi to nige se kaihudi?” 19Yesu ye henamaiyedi ye wane, “Huyana tautawasolahauhau ma kana taumanao se miyamiya, kabo se kaihudi e nige? Nige! Huyana ne unai taba nige se kaihudi. 20Na mayadaina kabo ye lagema iya kabo se laehesuwala. Tenem mayadaina ne unai kabo se kaihudi.

21Nige tamowai hesau kwama hauhauna ye polai kwama beyabeyana unai. Taba kwama hauhauna ye polai kwama beyabeyana unai kabo beyabeyana tapulisina wa ye helaki. 22Hinage nige tamowai hesau waina hauhauna ye ini waina pakuna beyabeyana kalona unai. Ena doha temeta, waina hauhauna kabo waina pakuna ye hesese kabo ye tapulisi yo waina wa ye bwalili. Na waina hauhauna mo ye inidobiyei waina pakuna hauhauna* kalona ne unai.”

Yesu meta iya Sabati guiyauna ede

(Mataiyo 12:1-8; Luka 6:1-5)

23Sabati mayadaina hesau unai Yesu ye lulau witi koyana unai, na yona hekahekatao ma laulaudi witi kaniyodi se huhudi na se kaidi. 24Paliseya tamowaidi se hededelau Yesu unai se wane, “Ku kita! Idohagi to mayadai Sabati laugagayona nige se lauwatani?” 25Iya ye hededelau udiyedi ye wane, “Huyana Dawida ma kana kahao se hasali na saha Dawida ye ginauli wa kwa hasililobai o nige?* 26Abiyata iya taukaitalasam saesaena. Yona huya unai Dawida ye lusae Yaubada yona numa unai pwalawa tabudi wa ye kaidi, na hekadi hinage ye mosedi kana kahao se kaidi. Tenem pwalawa ne meta kai tabuna, na taukaitalasam se bom mo kabo se kai.” 27Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yaubada Sabati ye ginauli tamowai yodi namwanamwa hesabadi. Tamowai nige Sabati yona. 28Unai Tau Natuna iya Sabati guiyauna ede.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index