Furvlenn hwilans

Matiu 27:60

60eia avua kaluvu, goio eia vagoilo la pilelehole Iesus ele te la liba ale egite olitia te la vai la maitete. La liba alele eia so halaba moli, e Iosep eia so raragi molia veia eia ge la liba tetala sesele, eala moli eia goio vagoilo la pilelehole Iesus ovolao. Eia vagoilo kaluvua mai ele, eia goio baha egiteu la valalua tetala, egite goio buli robo la mata la libale la uati isa uru. Tio eia igoa mai ele kaluvu, eia goio tuga.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index