Furvlenn hwilans

Ioanes 4

E Iesus me la tavile Sameria vikarakara

1Goio, mulimuli egite pariseo lolo la vikararala isa maie veia la valalua me hatavivile tomi tala tavuti e Iesus veia eia ge vuhi egiteu, me Ioanes oukati. Me eia sesele, egiteu ale veia ge abi la vuluhi oio te Ioanes kati usu, la valalua me hatavivile usu goio mulimuliti e Iesus. 2Eala moli e Iesus sesele kama vuvuhi egiteu, la valalua la vimari moli tetala vuvuhi egiteu mai ele. 3Goma e Iesus rovitia veia egite pariseo loloti la rerela mai ele veia la valalua mapaiti mulimulitia, eia hiliti taro e Iudea, me eia goio beu rivu loua soio e Galilea. 4Eala moli la gauru ale eia polo ovola, eia polo posa oio e Sameria. 5Tio eia goio mulimuli la gauru alele, eia goio sibitala te la mautu isa te la gale Sameria, la isala e Saika. La mautu ale, eia hagagavi te la bautu la magasa ale e Iakob visati le latula e Iosep, 6me la mata la lalu la vilelo te Iakob eia ovolale. Goma e Iesus la vahala obati bakisi te la tuluga la gauru, eia masagea ge maila muga oio te la harare la vilelole, la vuhula la haro hugu tola taitia.

7Goio, la tavile Sameria isa guvi veia ge saho la lalu ele, goma e Iesus veiala mago “A ge, eau omai malehu pasi!” 8Eala moli egite la valalua la vimari tetala golumati te la mautu veia ge lotoa giteu bakisi la ilali.

9Tio, la tavile Sameriale karutu, eia goio koli rivuale Iesus mago “A ge, ilava eme kakeau la lalu veia eme ge liu, emeiele la tau Iuda, me eau lomai e Sameriae.” La vuhula egiteu e Iuda vitau gagima megiteu e Sameriale.

10Eala moli e Iesus baoli rivu moliala mago “Mai eme ge roviti la vaabila te La Tahalo Uru, me la tahalo tai ale kakakame la lalue, tiele eme ge kaka taiau la lalu la mahulila, eau ge sugu taro seseleamu!”

11Goio, la tavile koli rivu louale Iesus mago “Tahalo Uru, eme la baket la silalaho ouka, me la lalu tai eia otalo malau, la lalu la mahulila alele, eme ge abia love, e? 12Mave, eme soioge gabutatalea veia eme uru te tubu gatou e Iakob ale olia miteu la vilelo aleie, me eia tai liliua alaurati, me egiteu la kau, la sip me la mee tetala tomi tai liliu ovola. Eme soioge uru tetala, ia?”

13Goma, e Iesus koli rivu tataho loua la tavilele mago “Eala moli egite tomi ale liliu la lalu alele, egite ge malehu lou. 14Me egiteu moli ale ge liu te la lalu ale eau ge abia giteu, egite kamati ge malehu lou, oukati. La lalu ale eau ge abia giteu, eia ge sogo uraura sesele, eia ge velo te la tia giteu ge pagegele, mai la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka lou.”

15Tiele, la tavile goio kaka gogoti e Iesus mago “Tahalo uru, eau masagea eme ge abiagu la lalu alele, eau ge liua, eau kati ge malelehu lou, me eau umalati ge tuga malalau lou somai ge sasaho la lalu aleie.”

16Goma, e Iesus veia loua la tavilele mago “Taritigi eme ge goio tola muga e haruamu, amula ge gomai loue.”

17Tiele, la tavilele ga visigoloa mago “Eau ale e haruagu ouka.”

Eala moli e Iesus sile pala molitia te la matala mago “Eme vikara sesele veia e haruamu ouka, 18la vuhula e haruamu ilimati, me ale amula vipou totomi igoiele kama e haruamu sesele, eala la vikararala taume eia sesele ale eme giriri veia e haruamu ouka.”

19Tio, e maura la tavilele alatototo moliti ele, eia goio varutu molitiale Iesus mago “Tahalo uru, ale eau rovitia veia eme la bilalaha te La Tahalo Uru. 20Ale alaura egiteu e tutubu gatou e Iuda me Sameria tomi lotulotu moli omai te la gove aleie, eala moli amutou e Iuda vuloti lou la merera veia ge lotulotu moliti oata e Ierusalem.”

21Goma, e Iesus ava tatahotiala la vikararala mago “Tavile kokora, taritigi eme ge matagaga tigi te la masova la vikararala takue, la vuhula la imamala ge sibitala, amuto kati ge lotu tavu e Tama gatou omai te la gove aleie, me oata e Ierusalem ge ouka taiti. 22La vuhula amutou e Sameria lotu tavu La Tahalo Uru, eala moli amuto kama rovi tigi la vulovulola. Me amiteu e Iuda, amite lotu tavu La Tahalo Uru ale amite rovi seselea, la vulovulola eia matagagati tamiteu, la vuhula la vimahuli te La Tahalo Uru eia ge loio seseleti tamiteu e Iuda. 23Tio la imamala ale etato tomi ge lotu moli me la seselela, egite veia eia hagagaviti ge guvi, eiala eau veiamu eia guvi seseletie, veia la valalua me hatavivile la lotu sesele, egite ge lotu tavu e Tama giteu, la kalulu giteu ge tivura, la lotu tegiteu eia ge sesele. 24La vuhula, La Tahalo Uru eia la kalulu, eala mai la valalua ge lotu tavua, taritigi egite ge lotu sesele te la kalulu giteu, me te la vulovulo ale seseleto.”

25Tiele, la tavilele vei moliti mago “Eau rovitia veia La Riau te La Tahalo Uru ge sibitala, ale egite toi taia veia e Kraist, mai eia ge guvitio, eia ge valolo etatou te la merera ale sesele tomi.”

26Goma, e Iesus vei tataho molitia la tavilele mago “Me eau moli ale eau etala omai vikarakarae.”

27Tio, ale eia vikara pasi moli mai ele, egite la valalua la vimari tetala loio guvi moliti ele, egite karutu sesele, la vuhula egira vikarati me la tavilele, eala moli isa kama tahia mago “Eme masaga la rova te la tavile ale?” uka mago “Ilava amula vikarakara me la tavile alele?”

28Goma, la tavilele hiliti taro moliti la baket tetalao, eia hari soio te la tia la mautu ele, eia vei lahutia giteu la valalua me hatavivile mago 29“Mutou, amuto gomai muga, amuto ge hilo la tahalo isasa, eia veipala tomiti la vulovulogu ale eau igigoa alauratio, kara igoie, eia rovi tomitia, soioge e Kraist moli ge eialae, ia?” 30Tio egite lolo molia mai ele, egite hiliti, gogala, egite tugati soio te Iesus veia ge hiloa.

31Goma, egite la valalua la vimari tetala veiala mago “Tahalo La Vimari, taritigi eme ge ali muga.”

32Eala moli eia ule rivu loua giteu mago “La ilali taku ale eau ge alia, amuto kama rovia.”

33Goio, egite la valalua la vimari tetalale vitahi baololi moliti egiteu mago “Soioge isa ge abitiala la ilali, ia?”

34Goma, e Iesus tala palatia giteu ele mago “Male, la ilali taku eiala molie ge, veia eau ge tilimuli moli la gabutatalala te ale bahatiau somaie, me eau ge igo sesele tomi moli la igogolu tetalale, mai la tabarila taku sesele. 35Mai moli ale amuto veveia mago ‘La taio ge ivaa lou, tio etato ge lukuluku.’ Male go, amuto ge mata muga soio te la mahuma, la ilali oio vola matuha tomiti ele. 36La tahalo la ilukulukula eia ge sau tola la mapala, eia mai la tahalo ale ruku ololu la ilali ale ge tabuli tola, la kaluvula ge uka lou. Tiele, la tahalo la gilalu me la tahalo la ilukulukula, egira tomi ge sagege vikapopo ovolale. 37Ale eia ge mai la sesele la vikararala ale maie ‘La tahalo isasa galugalu, me isasa lukuluku.’ 38Mai eau bahati amutou la valalua taku soio te la ilabi la valalua ale amuto kama valolo egiteu pala, amuto mai ale luku la mavo ale amuto kama galua, egite isapolo vuragaragea, tamuto moli ge la vavua la igogolu tegiteu la bilalaha taku ale palao.”

39Tio, egiteu e Sameria usu, egite loloti la vikararala te la tavile ale eia veitia giteu maie “Eia sile pala tomitiagu la vulovulogu ale eau igigoa sokoa alauratio,” egite loloa mai ele, egite usu goio tautaulailo tetala. 40Tiele egiteu la valalua e Sameriale usu goio kaka e Iesus veia eia ge pou muga oio tegiteu bakisi. Tio e Iesus vipou tomi legiteu la haro ilua oio te la mautu aleiele. 41Egite la valalua usu lolo la vikararala te Iesus ele, egite goio tau la ilo giteu soio tetala. 42Egite goio veia la tavilele mago “Ale amite tautaulailotie, kama la vuhula moli te la vikararala moli taumele, ouka, la vuhula amite lolo sesele taiti la vikararala te la harela, me amite rovi seseletia veia la tahalo moli aleie, eia La Tahalo La Vimahuli te la valalua me hatavivile te la maututula tomie.”

E Iesus vimahuli e latu la bilalaha te gavman isasa

43Goio, la haro ilua e Iesus poutia oio e Sameria eia goma hiliti polo lou soata e Galilea. 44Me la gale aleie, e Iesus sesele vikara matagagati ovola pala veia la bilalaha te La Tahalo Uru, la valalua te la mautu tetala sesele kama ge gabu tikumua. Me la mautu tetala sesele oio la gale Galileale. 45Eala moli e Iesus goio sibitala oio e Galilea, la valalua te la gale alele, egite sagege robo seselea, la vuhula egite hiloti la igogolu tetala tomi ale eia igotia oata e Ierusalem, te La Ilali La Poloselelao, la vuhula egite tai pou oio vola.

46Goma, eia goio lou e Kena te la gale Galilea, te la mautu ale eia vuloti la lalu mai la vaen ovolao. Tio la tahalo isa oio, eia la bilalaha te gavman, e latula isa hatamale eia lea pasi oio la mautu e Kapernaum. 47Goio la bilalaha te gavman ele, eia loloti la rerele Iesus veia eia hiliti taroti e Iudea, me eia guviti oio e Galilea. Tio eia goio kaka e Iesus veia eia ge goio ge vimahuli e latula, ale hagagavi pepehotio.

48Goio, e Iesus veiala mago “Mai amutou la valaluale kama ge hilo la golugolu la karutulao, amuto kama masaga ge tautaulailo te La Tahalo Uru.”

49Eala moli la bilalaha toto suku tavu moli e Iesus ele mago “Tahalo uru, eme ge igo hari, la vuhula e maura e latugu bisi soukama ge peho.”

50Goma, e Iesus vei molitialale mago “Eme ge tuga, e latumu bisi ele mahuliti lou.”

Tio, la tahalole roromuli la vikararala te Iesus ele, eia tugatio. 51Eala moli mai galigeli, eia so tatuga te la gauru, eia goio poga molitia egiteu la valalua la igogolu tetala, me egite veitiala mago “E latumu oio mahuliti.”

52Goma, eia tahi tigi lou egiteu ele mago “Eia soko la mahulila te la mata la haro ale mave sesele?”

Egite goio veiala mago “Alalavi te la mata la haro isasa, la ilea eia kaluvu taroa.”

53Tio, e tamale eia bisi ele rovi molia mago “Me alalavi sesele te la mata la haro moli alele e Iesus veiagu mago ‘E latumu eia mahuliti lou.’” Goio, eia tauti la ilola te Iesus, vikapopo me egiteu la valalua la igogolu tetalale.

54Tiele, ale la ilua la golu la karutula e Iesus igoa oio e Galilea, me alele eia igoa ale eia so guguvi rivu lou loio e Iudea.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index