Furvlenn hwilans

Ioanes 20

E Iesus mahuli rivu lou

(Matiu 28:1-8; Mark 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Goio, te la haro ale mulimuli te la haro tabu, e Maria Magdala goio sibitala oio te la lulu la pileho te Iesus, te la utupolapolala, eia souka matagaga sesele, eia hilo la uati eia kati tabuli robo lou la mata la lulu la pilehole. 2Tiele eia hari soio te Saimon Pitao, egira me la tahalo la vimari ale e Iesus masaga seselea, eia goio veia girua mago “Egite bole taroti la pileleho La Uru loio te la lulu la pilehole, amite kama rovia veia egite tautia oiove.”

3Tio, e Pita me la tahalo la vimari ale isasao, egira hiliti taro moli la mautu ele, egira tugati soio te la lulu la pileho. 4Egira harari vikapopo tomi, eala moli la tahalo la vimari isao, eia hari mamuga, eia goio guvi pala te la lulu la pilehole. 5Eia goio tiloho soilole, eia hilo moli la kulikuli oio tabulibulio, eia kama goilo. 6Eala moli e Saimon Pita, eia guvi mulimuli ele, eia goio luu soilo te la lulu la pilehole, eia hilo isahari la kulikuli oio tabulibulio. 7Eala moli la kulikuli ale egite avu robo la lagule Iesus ovola, eia oio tabuli tataho moli mai ale isa pilutia, eia tabuli sapolo. 8Tio la tahalo la vimari ale vimugao, eia tai goilo hilo taia me eia tautaulailo ovola veia e Iesus mahuliti lou. 9Eala moli egira soukama matagaga te la vikararala te La Buk Tabu ale veia e Iesus eia ge mahuli taro la lulu la pileho.

E Iesus sibitala tavu e Maria Magdala

10Goio, egira la tahalo la vimari te Iesus iluale goio beu rivu loua soio te la luma tegiruao. 11Eala moli e Maria ogala magirigiri te la mata la lulu la pilehole, eia taitali. Ale eia taitali mai ele, eia tiloho soilo te la lulu la pilehole. 12Eia goio hilo e angelo ilua, egira kai la kairobola ale kakea, egira pou te la mulile Iesus ale e Iosep alalavio vitabuli la pilelehole Iesus ovolao. Isa pou loata la gamala, isa lotalo la kupahala. 13Goio egira veiale Mariale mago “Tavile kokora, eme taitali ilava?”

Tio, eia goio kolia girua mago “La vuhula egite bole taroti la pileleho La Uru taku, me eau kama rovia veia egite vitabulitia oiove.” 14Tiele ale eia vei molia mai ele, eia ga vulo gelele, eia hilo moliti e Iesus magirigiri, eia kama rovia veia e Iesus ele.

15Goma, e Iesus veiala mago “Tavile kokora, eme taitali ilava? Eme paa mulimuli ere?”

E Maria loloa mai ele, eia gabu molia veia eia la tahalo la vibaumuli la malilole, eia goio veiala mago “Tahalo uru, mai eme boletia, eme ge veiagu veia eme vitabulitia oiove, ila eau ge goio ge abi la pilelehola soio te la mautu tetalao.”

16Goma, e Iesus tolea mago “Maria!”

Goio, e Maria vuvulo me eia tola te la vikararala e Hibru mago “Rabonai.” Me la merera ale, la masovala maie “Tahalo La Vimari.”

17Goio, e Iesus veiala mago “Eme umala ge sasau taku, la vuhula eau souka goata te Tete, eme ge goio tegiteu e tabarabaragu, eme ge veia giteu la merera taku mago ‘Eau ge goata te Tete, me te Tama mutou tai, eau ge goio te La Tahalo Uru taku, me La Tahalo Uru tamutou tai.’”

18Goio, e Maria tuga goio veia giteu la valalua la vimari mago “Eau hiloti La Uru.” Eia goio veia giteu te la vikarakarala ale e Iesus veitiala ovolao.

E Iesus sibitala tavu egiteu la valalua la vimari tetala

(Matiu 28:16-20; Mark 16:14-18; Luk 24:36-49)

19Goio, te la maulavi, te la haro moli lou ale mulimuli te la haro tabu, egite la valalua la vimari te Iesus tagati egiteu e Iudao, egite kapi robo tomi la mata la luma ale egite popou ovolale. Goma e Iesus sibitala tavu lou egiteu, eia veia giteu mago “La vimalumalu ge pou tamutou.” 20Tiele eia vei molia giteu mai ele, eia goio vahilo legiteu la limala me la karusurusulao, tio egite la valalua la vimari hiloti La Uru ele, egite sagegetio.

21Goma, e Iesus vei loua giteu mago “La vimalumalu ge pou tamutou. Mai ale e Tete bahati eau somaie, ale eau tai ge baha tai amutoue.”

22Tio, eia vei molia giteu mai ele, eia goio pusu la galala soio tegiteu ele, me eia veia giteu mago “Amuto ge sau tola La Kalulu La Marokala. 23Mai ge amuto ge vimavulaha la iruru te isasa, ale eia ge mavulaha seseleti te la iruru tetalale. Eala moli mai amuto ge magiri robo isasa veia kama ge vimavulaha taro leia la iruru, tiele la iruru tetala eia ge tabuli moli mai ele.”

E Iesus sibitala tavu e Tomas

24Tio, e Tomas, ale egite totoi taila e Didimas, eia isa tegiteu la valalua la vimari te Iesus ale savulusa gete lua, eia kama pou vikapopo me egiteu ele, ale e Iesus sibitala tavuti egiteu ele. 25Goma eia goio guvi tegiteu ele, egite veiala mago “Amite hiloti La Uru.”

Eala moli e Tomas veia giteu mago “Mai ge eau kama ge hilo la mata la nil ilua te la limalao, mai tai eau kama ge sugu la kukugu soilo volao, me eau kama ge masese la limagu te la mata la gata oio te la karusurusula, eau kama ge tautaulailo veia eia mahuliti lou veia amuto hilotiale.”

26Goio, mulimuli la haro iuolo poloti ele, egiteu la valalua la vimari te Iesus vipou kapopo lou oio te la luma ale egite pou muga ovolao, me e Tomas tai oio vipou tomiti legiteu ele. Egite kapi robo tomiti la mata la lumale, goio e Iesus sibitala tavuti egiteuo, eia magiri kabili tegiteu, eia vei mago “La vimalumalu eia ge pou tamutou.” 27Tio eia goio veiale Tomas mago “Eme ge sugu la kuku la limamu ele somai, eme ge hilo la limague, la mataa nil ovola. Me eme ge sugu la limamu somaie, eme ge masesea te la karusurusugue. Eme umalati ge tahi tataro, taritigi eme ge tautaulailo moli veia ale eau sesele, eau mahuliti lou.”

28Goma, e Tomas koli molitiale Iesus ele mago “Eme La Uru taku! Eme La Tahalo Uru taku sesele!”

29Goio, e Iesus ule baoliala mago “Ale eme hiloti eaue, eme tautaulailoti veia ale eau sesele, eala moli egiteu ale kama hiloau, me egite tautaulailo moli veia eau mahuliti lou, egiteu alele ge balava sesele te la tautaulailo tegiteu ale uru mai ele.”

La vuhula ale e Ioanes kekesiti la buk aleie

30Sesele, e Iesus igo la igogolu la karutula usu te la mata giteu la valalua la vimari tetalale, eala moli eau kama kekesi tomia omai te la buk aleie. 31Eala moli egite ale eau kekesitiae, veia amuto ge matagaga sesele te Iesus veia eia e Kraist, e Latu La Tahalo Uru. Tiele mai amuto ge tautaulailo sesele tetala, eia ge vimahuli amutou te la vagagarila, te la isala ale uru seselele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index