Furvlenn hwilans

1 Timoti 6:20

La tapasi la merera

20Timoti, eme e latugu sesele te la isale Iesus, taritigi eme ge vibaumuli tataho la igogolu tomi ale La Tahalo Uru sugu tarotiamu. Eme ge kisu taro la merera tegiteu ale veia egiteu la tahalo la mari. Egite vikara bububu, la merera tegiteu eia vahiliti moli la vaigigola. Eme kama ge sivuti la merera te La Uru oio te la merera tegiteu ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index