Furvlenn hwilans

Filipai 4

Polle mimi-madic

1Ilec ailu, ngic hae-gbafocne, kwelenedi ngengele angacnume nganicngebanogale ainelegac. Ngengi belic-belic bafuwanelebong angacnugac. Ailu agofocne kwele-angackolec, ngenge ilec ailu Sugucnela wetackelu sanangne gadabiyeng.-

2Yuodia nga Sintike, ngeke Sugucnela wetacke galu kwele-moniyang ainagunicte, mimiloc yowa sanangne edocngepagabac. 3Aime agone, ga naholec bole bacaigicte yanguc edocgugabac, ngigac yaeckang yogo baficepadamec. I yangucte, yeke nga Kelemente, ailu ngic-ngigac nebocine gocne yenge naholec galu Siduc Madicnele bole balu gagaing, yengele wac gagale hibiwa fagac.-

Belic-belicka gaga

4Ngenge damengsoc Sugucnela wetacke galu belic-belicka gadabiyeng. Ailu hatacmac migabac, ngenge belic-belicka gadabiyeng. 5Sugucne emenonggang gagac. Ngic-ngigac sasawadi nganicngebabong ngengele gaga ulucne ailu gadaing.-6Ngenge wiyac monicte mi medecngebadaic. Ailu ngenge wiyac sasawale aingeleme, Wapong kwele-madicka wackelu uwacnolu milockedaing.-7Inguc aiyebongka Wapongte kwele-mogungti ngage-ngage-motoc sasawa ewaligac, yogodi kwelengineng nga ngage-ngagenginengte asa bame, Kristo Yesula wetackelu gadaingte.-

Aibaba gbagbacne

8Ngic hae-gbafocne, yowa monic yanguc minogale ngagesigabac, aibaba noine nga alang-babaholec, nga dondonne ailu gbagbacne, aibaba weni yogodi nganibong angacine aicaigac, ailu ngagebong madicne aicaigac, ailu aibabangineng madicne, nga mitengngebanogale silic aicaigac, aibaba sasawa ingucnedi ngage-ngagengineng bame wakeyackedaic. 9Aime nani ngage-ngage wedungelebe ngageibong, ailu yowa nalacni hedecnginengti ngageibong, ailu dongenginengti nale aibaba nganiibong, ngenge bole yogo bayackedabiyeng. Ngenge inguc aibong kwele-mogungte Wapong ye ngengeholec gadaicte.-

Filipai yengele kwele-madic yowa

10Ngenge hatacmac nale ngagesilu aibabangineng hole-gboliyelu wiyac gocne baficnuningte loneleibong, ilec Sugucne mitengkelu beliyegabac. Ngenge biyachac molickelu nale ngagesiibong, yogo noine. Ailu baficnuningte yefe monic mi fawecte kpungkelu hegileibong. 11Na wiyac gocnele kpungkegabac me balu gagabac, na ilec mi mingelecaigabac. Woc-wiyacne fanelegac, i sugu balu ngagebe nalic aime gacaigabac. Inguc ganogale ngage-ngage biyachac baiba. 12Ailu dameng gocna waweweine gaga, nga dameng gocna moneng-mafaholec gaga, yogo biyachac gaiba. Ailu dameng gocna nosing nogebec ailu gaga, nga dameng gocna nosing homacka gaga, nga wiyac bocyackolec gaga me woc-wiyac mikac gaga, yogo sasawa biyachac galu nganiiba. Gaga ingucne galu ngagebe nalic aime gacaigabac.

13Kristodi tapili nelegacte, wiyac sasawa yogo nalic aiyackedacte.-14Umacka gaebewa ngengi baficnuibong, aibaba yogolec ngagebe madickegac. 15Siduc Madicne molickelu edocngebaiba. Ailu Masedonia hegilelu hikeiba, dameng iwa Filipai habu ngengi sugu hiye-moneng baficnuibong, yogo ngagegaing.-16Aime Tesalonaika iwa galu wiyac gocnele heic aibe, ngenge ngagelu dameng gocna inguchac baficnulu lolu gaibong. 17Inguc mibe ngengi hatacmac wiyac neleningte milocnubagac, inguc mi ngagedaing. Na ngagebe ngenge ameine madicne lobewa badaingte.

18Epafodaitusdi wiyac gocne ngengelacni balu kwesilu nelewec, aime wiyac monicte mi kpungkelu gagabac, wiyacne bocyac fame gagabac. Aime wiyac neleicne yogodi depec hoine madicne ingucne angacine aigac, Wapongti i nganime madickegac. 19Wapongne ye woc-wiyactowaineholec. Ailu yedi ngenge woc-wiyacte kpungkecaigaing, i Kristo Yesule ailu nalic ngeleyackedaicte. 20Wapong Mamacnonggeng Yela wac feicne fafeginowagac, i foinac.

Yowa moto-motoine

21Ngic-ngigac Wapongte bingec sasawadi Kristo Yesuholec wetackelu gagaing, nongele wenac-madic yogo yengela fugac i ngengi edocebadaing. Ngic hae-gbafocnonggeng yawa naholec gagabeleng, yengele wenac-madic inguchac ngengela fugac. 22Aime ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yawa gagaing, yengele wenac-madic inguchac ngengela lobong fugac. Ailu aling i gocne Sisale macka gagaing, yenge wenac-madicngineng sugucnehac ngengela lobong fugac.

23Sugucnenonggeng Yesu Kristole baba-madicti kwele-asunginang fadaic.

I foinac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index