Furvlenn hwilans

Filipai 1:12-13

Muc-macka ngiyeme Kristole siduc sugulewec

12-13Aime lebe-ngic ngictaule oda kwelina gaibong, ailu ngic-ngigac sasawa yawa gaibong, yenge sasawadi yanguc biyac ngani-motoibong, ngic yogo ye Kristole ailu muc-macka gagac. Gabe nala pasi fikewecte Siduc Madicnele bole hatacmac basanangkeme sugulewec. Ngic hae-gbafocne, ngenge yogo ngageningte angacnugac. 14Muc-macka ngiyegabacte agofocnonggeng bocyac yenge ngage-ngagengineng Sugucnela lobong sanangkewec. Sanangkeme Wapongte yowa hangoc mikac milu gagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index