Furvlenn hwilans

Matthew 6:2

2Ngic kwesacine gocne yenge ngic-ngigac waweweine kwele-madicte wiyac yelenogale kpakpaduc macka me yefe sugucna kpekpeng uctowaineholecti fitobong ngic-ngigac yengi mitengebadaingte. Na foinac edocngebagabac, ngic ingucne yenge fulingineng bucbucyac biyac baibong. Ngenge inguc mi aidaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index