Furvlenn hwilans

Luka 17

Bikicte yowa

Mat 18:6-7,21-22; Mrk 9:42

1Aime Yesudi mic-tengtengfocine yengele yanguc miwec, “Ngic-ngigac aibaba sowacne ainingte lokwesac, yogodi himongka fikedaicte. Nga ngic monicti ngic-ngigac agofocine lokwesac ingucne aiyeledaicte, ye umacineholec. 2Ye adu-madecfocngineng kpisicne yengelacni monic aicnome sowacne aidaickale, ye biyac balinga ubeina ubeecnolu kiwecka wikebong haume, ibac madickedec. 3Ngenge ngengileng damongnagulu gadabiyeng. Agogone monicti bikic bafuwadaickale ga miheduc aicnodamec. Aime ye kweleine hefaliyeme, bikicine hegiledamec.* 4Nga ye hadeng moniyangte kwelina alecine 7 ngama ga basowalecgulu, dameng 7 inguchac gala hefaliye welelu yanguc midaicte, ‘Bikic yogo aibacte kwele-sowac ngagegabac.’ Inguc midaictewa bikicine hegiledamec.”

Ngage-ngagesingte yowa

5Aime salecebaicne yenge Sugucnele miibong, “Ga ngage-ngagesingnonggeng basugulenolec.”

6Inguc mibong Sugucnedi yanguc bafaliyeyelewec, “Ngage-ngagesingngineng kpisicne mastet hucine ingucne fangelegacte ngenge fik yoc yogo ye yeuctiyac godocine fuluckelu kiwecka haulu domanale edobong, ye yowangineng ngagelu nalic haulu domadaicte.*

7“Aime ngengelacni monicti kwelec kwekweine bame bolewa himong heuckelu gadaicte, me lama-bulumaka damongkedaicte, yedi bolewacni kwesilu macka ofeme sugucneinedi wangiyelu nosing nonale mi midaicte. 8Yebac yanguc sugu edodaicte, ‘Ga ngakpigone holelu nosingne bamadickelu ngani-damong ainelelu wangec domac. Wangec domaengka nobe motome ga nosing nalic nodamecte.’ 9Sugucneinedi kwelec kwekwe bole-yowa inguc lacnome, ye yowaine ngagelu bole bayackedaicte, ilec kwele-madic-yowa mi edodaicte. 10Ngenge inguchac wiyac ainingte mingeleicne, yogo bamoctoyackelu yanguc midaing, ‘Nonge kwelec kwekwe sugu ailu bolenonggeng moc bagabeleng.’”

Ngic 10 yenge waic-sanangkolec madickeibong

11Yesu inguc milu Yerusalem hikenogale yefe balaibelu Samaria nga Galili hewacnginac hikewec. 12Hikelu mac-aling monicka felu ngic 10 waic-sanangnginengkolec yefewa wabong bafuwacebawec. Aime yenge dadalesuc edi domalu 13wackelu miibong, “Yesu, Sugucne, ga nongele kwelegone sowalena.”*

14Inguc mibong Yesudi nganicebalu yanguc edocebawec, “Ngenge hikelu depec-baba ngic fikeyelelu socngineng edalicebaning.” Mime yenge yefewa hikeebongka socngineng madickewec.*

15Aime madickeibong yengelacni monicti socine madickeme nganilu hefaliye wele dacineholec aukwelu Wapong afeewec. 16Afeelu Yesule higewa haic mesuinedi heluluckelu wawe falu yele kwele-madic yowa miwec. Aime ngic yogo ye Samaria ngic.

17Ye inguc aime Yesudi uwacnowec, “Na ngagebe ngic 10 yenge madickegaing, nga ngic 9 yenge weni? 18Ngic yago ye aling monickacni yengele hewackacni ye sugudi Wapong afenale hefaliye kwesigac, nga gocne yenge inguchac aibong nalic aidaicka.” 19Milu Yesudi yele yanguc miwec, “Ga fangkelu hikenong, ngage-ngagesinggonedi bamadicgugac.”

Farisaio yenge Wapongte ngani-damongte Yesule uwacnoibong

Mat 24:23-28,37-41

20Farisaio gocne yengi Wapongte ngani-damong ma damengka kwesidaicte, ilec Yesu uwacnobong yanguc bafaliyeyelewec, “Wapongte ngani-damong kwesime ngenge yogo dongedi nalic mi nganidaingte. 21Ailu yanguc nalic mi midaingte, ‘Ngenge nganining, ye ya, me ngenge nganining, ye edi.’ Ngagegaing, Wapongte ngani-damong yogo hewacnginang fagac.”

22Inguc milu mic-tengtengfocine yengele yanguc miwec, “Gacgu dameng monic kwesime ngenge Ngicte Madecte hadeng moniyang sugu nganiningte aingeledaicte, ailu nalic mi nganidaingte. 23Aime ngic-ngigac yengi ngengele yanguc midaingte, ‘Ngenge nganining, ye edi,’ me ‘Ngenge nganining, ye ya.’ Inguc mibong mi balaibecebadaing, ailu iwa biyac mi hikedaing.* 24Yogo yangucte, sawawa pilatac bame angocti nebockacni nebocka hikecaigac, Ngicte Madec ye ingucneyac kwesi-kwesi damengka yegengkedaicte. 25Molickelubac ngic yakumac gagaing yengi ye lobeebong, doic homacne ngagedaicte.

26“Noale damengka aibaba fikewec, Ngicte Madecte kwesi-kwesi damengka aibaba inguchac fikedaicte. 27Ngic-ngigac yenge nosing misa nolu ngic-ngigac baba-tulec aiibong, nga mamac yenge miibong, ‘Na adune ngic lacnodacte.’ Inguc ailu gaebongka, Noa wagewa feme misa sugulelu wiyac sasawa someckeyackeme sowalelu miyac aiyackewec. 28Nga Lotile damengka aibaba inguchac fikewec. Ngic-ngigac yenge nosing misa nolu woc-wiyac fuli balu salelu noba-nosing baduwec ailu mac balu gaibong.* 29Aime hadeng monicka inguc ailu gaebong Loti Sodom taon hegilewec, hadeng iwahac Wapongti ngageme honocmengkacni dac nga salfa posa yenge mac ingucnedi walu wiyac sasawa lobeyackeme miyac aiyackewec.+ 30Aime Ngicte Madec fikelu yegengkenale damengngina aibaba ingucneyac fikedaicte.

31“Dameng iwa ngic me ngigac monic ye mac witina ngiyedaicte, ailu woc-wiyacine mac kwelina ngiyeme, ye yogo banogale mac kwelina mi fedaic. Nga monic ye nosing bolewa domadaicte, ye inguchac macina hefaliye mi hikedaic.* 32Loti ngigacinela aibaba fikewec, ngenge yogo ngagesidaing.* 33Ngic monic ye gagaine sebilenale bole balu gadaicte, ye gagaine wikeme sangkecnodaicte, nga monic ye gagaine wikeme sifuwedaicte, ye gagaine fikecnodaicte.* 34Deboc iwahac ngic yaeckang yeke mac fafa moniyang witina faebocka, yekelacni monic balu monicbac hegilebong fadaicte. 35Nga ngigac yaeckang yeke momoc iwahac domalu flawa lalicke domaboc, yekelacni monic balu monicbac hegilebong domadaicte. 36[Nga ngic yaeckang yeke nosing bolewa hikeboc, yekelacni monic balu monicbac hegilebong bolewa gadaicte, yogo edocngebagabac.”]+

37Inguc mime mic-tengtengfocine yengi uwacnoibong, “Sugucne, aibaba yogo wenuwa fikedaicte?”

Uwacnobong Yesudi yanguc bafaliyeyelewec, “Aoc-aoc nango yenge sic kpeleckeicne fagaing, iwa tumanecaigaing.”+

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index