Furvlenn hwilans

Hebrews 6:1-2

Nongileng sugulelu sanangkedabeleng

1-2Ngenge molickelu Kristole yowa fungke-fungkeine yanguc wedungeleibeng, kwele-hefaliyec ailu homacte aibaba hegilenoga ailu Wapong ngagesingkenoga, ailu misa-lowacte wewedu fungine fungine, nga moledi ngic feina lolole bole, ailu homackacni gboliyelu fangke-fangke nga dac-sanangka doic moto-motoine mikac ngagenoga. Yowa fungke-fungkeine yogo hatacmac mi minoga. Yowa yogo macte bosing ingucne hatacmac wikebeng haume i mi madickedaicte. Ilec feina gbolicne kpatulelu minoga. 3Ilec Wapongti ngageme nalic aidaictewa inguc aidabelengte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index