Furvlenn hwilans

Hebrews 10:1

Tapiliine faginowagac

1Wiyac madicne lobewa kwesidaicte, Mosesle yefe-yowa yogo wiyac yogolec sosocine aigac, yogodi wiyac noine mi aigac. Inguc aime ngic yenge hifane hifane Wapong afeeningte yele emewa kwesilu depecngineng silicine moniyang sugu lolu gaibong, aime yogodi yefe-yowale tapiliwa yenge sasawa nalic mi bamadicebadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index