Furvlenn hwilans

Salecebaicne 22:20

20Ailu siduc-mimigone Stefen sackolec webong homanale ailu ngakpingineng hemoctobong nani damongkebe webong ngagebe madickewec, yenge yogo ngageyackegaing. Yogolec yowa mibe ngagedaingte.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index