Furvlenn hwilans

Nkwɔ Rom 3:7

7Kɛ mpok mmu árɛ̀m bɛ, “Nsé ɛnɛ mɛ̌sè ɛ́kwak bo mángɔ kpoŋoroŋ bɛ Mandɛm achi mmu tɛtɛp, nɛ ɛyɔ ɛ́kʉ mánchyɛ yi kɛnókó. Mbák ɛchi nɔ, ná Mandɛm akway bɛtaŋ mɛ andɛm bɛ nchí mmu bɛbʉ́ ndu nchí sense.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index