Furvlenn hwilans

Mátio 20:7

7Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́chí fá tété mbɔnyunɛ sɛbhɨkɨ bhɔŋ mmu anɛ ásɔ̀t bhɛsɛ ndǔ bɛtɨk.” Mbɔŋɔ́nkɨ wu aghati bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká nkwɔ mǎnkʉ́ bɛtɨk amɛm nkɨ wa.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index