Furvlenn hwilans

Genesis 8:21

21Ay kane maláb ne APU tu nabangug ga aláb datu pinagbasu tu Noa, ay nán na kaggína kampela ngin nin, “Akkan ku win na dadàlan daya magbiyág kid útun lusà gapu kadaya nadakè a kuk-kuwaan daya tolay, ta gangay da kammala ngin nin oray kitu dam-dámu. Ay akkan ku pe dadàlan daya oray nágan na nga sibbibiyág kid kalawagán. Akkan ku kuwaan nin tu kinuwa ku.