Furvlenn hwilans

1 San Pedro 4

1Chi­manda, imasa­mi Cristo, pai­pa kuir­pupi nanai­kuna i lla­kii­kuna iukarka: chasa­lla­ta­mi kam­kuna­pas iukan­gi­chi, nanai i lla­kii iukanga; chasaka, Cristo­lla­wa iuiai­pi kan­ga­pa­kuna. Mai­kan­pas Cris­to­manda kikinpa kuir­pupi nanai i lla­kii pasagka, mana alli­lla rurai­kuna­ta­mi sakinga; 2chasaka, kaug­san­kama, runa­kunapa jiru iuiai­ta­mi sakinga; Taita Dius imasa muna­kus­ka­sina­mi ruraspa kaug­sanga.

3Unai­mi kam­kuna, Taita Diusta mana­ra rig­sispa, jiru munai­wa ruraspa kaug­sa­na­kur­kan­gi­chi. Ñug­pa­taka, imasa munas­ka­sina­mi tukuipi jiru ruraspa kaug­sa­na­kur­kan­gi­chi. Iapa machaspa, ialigta mikuspa i upias­pa­mi kar­kan­gi­chi. Millan­ga­sina ianga dius­kuna­ta­mi kun­gu­rispa mucha­na­kur­kan­gi­chi. 4Ikuti kuna­uraka, Taita Diusta rig­sig­kuna­wa kam­kuna tukug­sa­muspa, chi jiru rurag­kuna­waka mana kag­man­daka, pai­kuna, ujna­rispa, kam­kuna­manda kamis­pa­mi rima­nakú. 5Chasa rima­na­kug­pi­pas, kaug­sa­kunata i wañus­ka­kunata jus­ti­sian­ga­pa pun­cha ña­mi chaia­muku. Taita Dius­ta­mi chi­ura pai­kuna willa­rin­ga­pa kan­kuna. 6Kasa­man­da­mi wañus­ka­kuna­ta­pas Alli Willai­ta willai tukur­ka­kuna: pai­kuna, kai alpapi kuir­pupi jus­ti­siai tukus­pa­pas, pai­kunapa ispi­ri­tuka, Alli Willai­ta uiaspa, Taita Dius­pa ñawipi kaug­san­ga­pa­kuna.

Tukurii pun­cha­kuna imasa kaug­san­ga­pa chaiagta

7Tukui ima tias­ka­kuna tuku­rin­ga­pa pun­chaka, ñami chaia­muku. Chi­manda, tukui­kuna­wa alli iuiai­wa kaspa, Taita Diusta maña­na­kun­gi­chi, mana kunga­ris­pa­lla. 8Tukui­manda ñugpaka, kam kikin­pura alli­llata kuia­na­kuspa kaug­sai­chi. Chasa kuiagka, achka mana alli­lla rurag­kunata pasin­siag­mi ka. 9Mai­kan kam kikin­pura wasima chaiag­riska­ta­pas kaian­gi­chi, mana ñi ima­pas rima­ris­pa­lla. 10Imasa­mi Taita Dius, sug sugta min­garka, kikin­pura suma alli rura­na­kun­ga­pa: chasa­lla­ta­mi iukan­gi­chi pari­ju­ma alli­lla rura­na­kunga. 11Ima­ura mai­kan­ta­pas riman­ga­pa chaiag­pika, Taita Dius iuia­chiska rimai­kuna­lla­ta riman­gi­chi. Mai­kan­pas sug­kuna­manda allita ruran­ga­pa chaiag­pika, Taita Dius karaska ani­mu­wa ruran­gi­chi. Tukui ima rura­kus­kapi, Jesu­cristo­manda­lla iuia­rispa ruran­gi­chi; chasaka, Taita Diusta: “Kam, iapa suma atun­mi kangi” nin­ga­pa­kuna. Paita ni­sun­chi: “Kam, ima­ura­pas iapa suma atun tukui pudig­mi kangi, mai­tuku waranga waranga wata­kuna ialig­pi­pas. Chasa kachu”.

Cristowa suma iuia­rispa llakii pasaska­manda

12Nuka­pa kuias­ka­kuna, kam­kuna Cristo­wa suma iuia­rig­kuna kas­kata kawan­ga­pa­mi lla­kii­kuna nanai­kuna chaiamú; mas ima kag­pi­pas, mana ujna­rin­gi­chi. Chasa pasa­rig­pi­pas, iuia­rii­chi ñi ima mana pasa­rig­sina. 13Chasa­paka, kam­kunapa lla­kii iukaspa, kun­tin­tu­lla kan­gi­chi, Cristopa lla­kii­wa sug­lla­pi kam­kuna­pas kag­manda. Chasa iukas­paka, pai asku­rinti sumag­lla kawa­rig­samu­ura, chi­ura­mi iapa kun­tin­ta­rin­kan­gi­chi. 14Kam­kunata Cristo­manda kamig­pi­kunaka, Taita Dius­pa iapa kuias­ka­mi kan­gi­chi. Chika ni­raian­mi Taita Dius­pa iapa suma Ispí­ritu, kam­kuna­wa sug­lla­pi kagta. 15Kam­kunapa lla­kii mana kachu mai­kanta wañu­chig­manda, ñi sisai­manda, ñi jiru rurai­manda ñi sug­kuna imasa kaug­sa­na­kus­kata kawaspa purig­manda. 16Cristo­wa kag­manda piñaspa kamispa lla­ki­chig­pi­kunaka, mana iuiai­chi: “Pin­gai­sina­mi ka”. Chasa­paka, chi lla­kii­kuna­manda “Pai Siñur” Taita Diusta nin­gi­chi.

17Taita Dius jus­ti­sian­ga­pa pun­chaka ñami chaiarka. Taita Dius­wa tukus­ka­kuna mai­pi­pas kas­ka­kuna­ta­mi jus­ti­siai kalla­ri­ku. Nukan­chita chasa jus­ti­siai kalla­rig­pika, Taita Dius­manda Alli Willai­ta mana uiag­kunaka, ¿ima­char pasan­ga­kuna?

18Alli­lla rurag­kuna,

mailla­manda­lla­mi

kis­pi­rin­ga­kuna.

Taita Diusta mana man­chaspa panda­rig­kunaka,

¿ima­sik pasan­ga­kuna?

19Chasa­manda, Taita Dius imasa lisin­sias­ka­sina pai­kunata piñaspa kamispa lla­ki­chii tukug­kunaka iukan­kunami, alli ruraita mana sakis­pa­lla apa­na­kunga i Taita Dius nukan­chita wiña­chigpa makipi alma­ta­pas mingan­ga­kuna. Pai ima niska mana llullan­chu.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index