Furvlenn hwilans

Mak 14:51-52

51-52Ba toa katun a hitots e kukutieto e Iesu ba te kope nei a peisanen u labalaba u lamelame tun. Ba nori e hiapilepile naren ba nonei e la ba neto u labalaba te kopen me bus belobelosona.

E Iesu e kaia turu Kot Pan turu Jiu

(Matiu 26:57-68, Luk 22:54-55,63-71, Jon 18:13-14,19-24)

53Nori i na piou nia e Iesu tara tsunono pan turu pris, bu pris pan na pal kapan nu tson hihatuts turu Lo e gono hobotor.