Furvlenn hwilans

Marc 16

Jésu unde loo tee dann njé ke koo’t

(An-in Matt 28.1-8; Luc 24.1-12; Jean 20.1-10 tɔ)

1Loo ke ndɔ taa kebe dere ɓá ɓaa, Marie ke ɓee le’n è Magdala a, Salomé se Marie kon Jacques ke ndêin ndogoi wubuge ke ete maje tede kaw’n barè ndum ninn Jésu. 2Ndɔ ke desêin ke njè kutu go ndɔ taa kebe nga, dinyege nè teei se ndɔgé ɓat loo ke kàde tee lé ɓai awi dè ɓada. 3Ei deji nan rebe edi nè:

– Ké nan à ndubri kuberi mbal ke bòi ke d’utu’n tà be ɓade nè nga kile rang kade jéi wa?

4Dinyege nè reei teei dè ɓada teri loo an-in. Ei an-in titeke kuberi mbal ke bòi ke d’utu’n tà be ɓade nga, doo ndubri ile rang ɓá ta. 5Taɓai loo ke d’aw kêm bolè mbal ke dé son ɓaa, d’an ngonn basa karé. E ndi nang se ke dè jikon, è ule kubu ke ngal ke nda káng-káng rann’t. Loo ke d’an’n bè ɓaa, tà ige de sêl ade ndil de tee an-in soin-soin. 6Ngonn basa nè nga ede de ede nè:

– Adi ndil si tee an-in soin-soin lé. Sei sangi Jésu ke Nazareth ke ndɔ ke dé tɔl’n kàde kage-ke-dese’t nga; Nube ade unde loo tee dann njé ke koo’t ɓá. E goto loo ke nè’t. An-in! è loo ke nè á ndɔ ke d’unde ninn’n tutu. 7Nè awi edi Pierre se njékuwe-gir-Jésuge ke rang titeke Jésu ndi aw kum’n ke Galilée non si’t kété non. A an-in Jésu kêm ɓeekon ke Galilée titeke ndɔ ke kété ede’n sei nga.

8Marie ke ɓee le’n è Magdala se Salomé a, se Marie kon Jacques ke ndêin, undei loo teei kêm be-ɓade ke dé son kàde mbal’t. Tà ige de sêl ade ndebi nginn-nginn. Ɓel unde de ndàt gang de ade tà karé bè géa tee tà de’t ade doo oo lé.

Jésu unde loo tee pan kum Marie ke Magdala

(An-in Matt 28.9-10; Jean 20.11-18 tɔ)

[ 9Jésu unde loo tee dann njé ke koo’t tàgir loo’t. E ndɔ ke desêin ke njè kutu go ndɔ taa kebe. E unde loo tee pan kum Marie ke ɓee le’n è Magdala. Marie ke Magdala nga, ndɔ ke kété Jésu rɔ ndilge ke majelé ji sejimute kêmn’t kɔke. 10Marie tel aw ra njémade-loo-kawge le Jésu ke kété ei nan’t se’n. Ei ndii dann kumndoo’t à noin. E ede de titeke Jésu nga unde loo tee dann njé ke koo’t ɓá. 11Marie ede de ede nè:

– Jésu nga ndi kumgajer, m’an’n se kum’m.

Nè d’unn mbi de dè tà’t le’n.

Jésu unde loo tee pan kum njékuwe-girnge joo

(An-in Luc 24.13-35 tɔ)

12Njékuwe-gir-Jésuge joo in-in Jérusalem kêm ndɔn’t nè à awi ke ngonn ɓee karé’t bè. Jésu unde loo tee pan kum de’t. Nè ra ra’n tite doo ke rang bè. 13Njé ke joo nè nga teli awi kêm ɓee-bò ke Jérusalem. Ei edi gute njékuwegir-Jésu made dege ke rang tà nè; nè ei unni mbi de dè tà’t le njé ke joo nè kuwe ɓai.

Jésu unde loo tee pan kum njékuwe-girnge ke dɔg-gidé-karé

(An-in Matt 28.16-20; Luc 24.36-49; Jean 20.19-23; NRNK 1.6-8 tɔ)

14Loo ke njékuwe-gir-Jésuge ke dɔg-gidé-karé ndii à usei nyan ɓaa, Jésu tee pan kum de’t malang. Jésu in se de ede nè:

– Sei njé kunn mbi dè tàge’t se njékêm nderge! Sei mbati kumi kêm si dè tà’t le njè ke an-in man kumgajer loo kunde loo tee’t le’m dann njé ke koo’t.

15Go’t gugu Jésu ede de ede nè:

– Awi se loo malang dè nang nè, ilei mber Tà ke Maje adi dookundege bere mbak. 16Doo ke um kêm’n dè Tà ke Maje’t ade d’ule’n manné njonm ɓaa, d’a d’aje’n. Nè doo ke um kêm’n dè’t lé ɓaa, tà à uwe dè’n ndɔ gangtà’t. 17Njé ke d’um kêm de dè Tà ke Maje’t nga, Nube à ade d’ade ra nyankɔbege ke nè: d’a rɔ ndilge ke majelé se ri’m, d’a tam tà tam dooge ke rang. 18Ke nè á d’uwe li jênênnge se ji de, ke nè á d’an-in kugege ke asikum tɔl de géa, à rai se de nyan karé bè lé a tɔ. Ke nè á d’ile ji de dè njératurge’t ɓaa, ra de à tel mong maj-maj a tɔ.

Jésu tel aw ra Nube’t gugu

(An-in Luc 24.50-53; NRNK 1.9-11 tɔ)

19Loo ke Kuwe-ɓee Jésu ede de tàge nè gir gang ɓá ɓaa, Nube ade aw ndi dè jikonn’t danrán nú. 20Njékuwe-gir-Jésuge undei loo teei kêm ɓee ke Jérusalem awi ilei mber Tà ke Maje se loo malang. Kuwe-ɓee è der gir de ade dé ra nyankɔbege d’utu’n go Tà ke Maje ke d’ile mber’n. Gir’n ke nè á dooge an-in tà le’n ke ngarankum tà.]

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index