Furvlenn hwilans

Marc 13

Jésu ede njékuwe-girnge tà tuju le kei le Nube

(An-in Matt 24.1-2; Luc 5-6 tɔ)

1Loo ke Jésu à unde loo tee kêm kei le Nube ɓaa, njèkuwe-gir’n karé ede’n ede nè:

– Pebli, Ngar, an! herge ke tɔl ke d’unde’n kei ke tò ɓel nè non!

2Jésu tel ile’n dè’t ede nè:

– Herge ke d’unde’n kei ke tò ɓel ke an nè nga, karé bè ke d’a d’inye’n dè made’t dɔ goto. D’ade jɔrè de nang bɔrɔr-bɔrɔr malang.

Nyankumndooge se nyantosowurge ke à undei loo teei

(An-in Matt 24.3-14; Luc 21.7-19 tɔ)

3Jésu ndi dè mbal ke kage olivierge ndai tutu sɔbe kàde kei le Nube. Pierre se Jean se Jacques a, se André a tɔ deji Jésu tà, loo ke nain-in se’n se kar de edi nè:

4– Ede jè, ké ndɔ ke ra á nyange ke i tam tà’n nè nga à awi loon’t deĵ wa? Ké nyan ri á à tɔje jè ndɔ tee le nyange nè nga malang wa?

5Jésu unn gir kede de ede nè:

– Kêm si de ra si’t le kade doo karé géa sú kum si lé. 6Kerɔte kuwe, dooge bule à unni ri’m le tami kedi nè: «Man nga m’ee Krist.» D’a tam bè le sú’n kum dooge bule. 7Loo ke ooi tà rɔ éké ser rɔ ke ndɔn’t dooge à rɔi nan ɓaa, adi kàde si gete get-get lé. Gar-gar nyange nè à reei kerɔte, nè à è ngang’n lé ɓai. 8Girkà ke karé à in rɔ se girkà karé ke rang, ngar-ɓee karé à in le rɔ se ngar-ɓee karé ke rang a tɔ. Nang nè à yei ɓuk-ɓuk a, ɓo à oso a tɔ. Nyange nè nga, ei tàpitem nyankêmkonge ke ndii à reei ke ree ɓai. 9Nè sei ɓaa, kêm si dè ra si’t ɔje dè nyange ke d’ade ra se si. D’ade tuwe sei kaw se si gangtà dè si’t a, d’ade tunde sei kêm kei kebe nange’t a tɔ. D’ade kali sei kaw se si non njékonɓeege’t se non ngar-ɓeege’t a tɔ, tede tà le’m man le kade ɔri go tà le’m adi de. 10Gar-gar d’a d’ile mber Tà ke Maje nè nga kade dooge malang kété pa ɓita. 11Loo ke d’ade tuwe sei kaw se si non njékonɓeege’t le kade gangi tà dè si’t ɓaa, adi kêm si tò kekek dè tà ke a i tami nga lé. Nube kuwe à ule tà ke a i tami tà si’t kêm ndɔn’t nè nga. E Ndil-Kêmnda á à ule tà tà si’t kade i tami. 12Ngakon nange ke dingem joo à unni dè nan. Njè ke tɔge à unn dè njè ke ndêin kade dé tɔl’n. Bɔ ngannge à unni dè ngann dege le kade dé tɔl de a, ngannge géa à unni dè bɔ dege le kade dé tɔl de a tɔ. 13Dooge malang à ɔri sei njêt tede tà le’m. Nè doo ke orè tà’n njak sár wei’n ɓaa, Nube à aje’n.

Nyankêmkon à ra dooge

(An-in Matt 24.15-28; Luc 21.20-24 tɔ)

14Ndɔn’t a an-in njè tuju loo ke tò ɓel à unde loo tee le kaw ndi kêl loo ke ndête kade ndi tutu lé nga ɓai. Gar-gar è tà le kade njè tute magtub nè ger maje. Ndɔ’n nè nga, njé ke à ndii kêm ɓeekon ke Judée gar-gar è tà le kade an-in nan awi ke dè mbalge’t. 15Kêm ndɔn’t nè nga, doo ke ndi dè kei’t dɔ ɓaa, è asekum le tel kaw kêm kei kunn nyan karé lé ta. 16Kêm ndɔn’t nè nga, doo ke nda à ra kule kêm ndɔr’t ɓaa, è asekum tel kaw kêm kei le’n le kunn kubu le’n ke bòi yul lé ta. 17Habi! à è kumndoo ngain kêm ndɔn’t nè nga tede le dinyege ke njé ndann ngannge se njé ke ngannge à ili mbà kàde de’t ɓai nga a tɔ. 18Ɔji tà se Nube le kade nyan nè nga tee ɓara lé. 19Oiyo, nyantosowurge ke à teei kêm ndɔn’t nè nga, mari ke Nube unde’n nang sár tee ɓila nga, nyantosowurge nè teei lé ɓai. Gar-gar nyantosowurge nè nga à teei gugu rang ndan lé a tɔ. 20Ke nè á Nube gang tà ndɔge nè dɔ tede le njékêmndage le’n ke è tɔr de lé ɓaa, doo karé ke ayé ndi kumgajer goto. Nè è gang tà ndɔge nè nga dɔ tede njékêmndage le’n ke è tɔr de unde de se ninn de. 21Ke nè á doo karé ede sei ede nè: «An-in! Krist nda nè!» Eké «Krist nda nú bè» ɓaa, umi kêm si dè tà’t le’n lé. 22Tede njé ra ra de ke Krist se njé ra ra de ke njéribe-dè-tàge ke tà Nube’t à ɔsi nang kin-in. Ei à rai nyankɔbege le kade bainléa libi kum njékêmndage ke Nube tɔr de. 23Nè sei ɓaa, undei kumkunju dè ra si’t ɔje dè nyange ke ndii à reei nga.

Ngonn doo à tel ree dann ndubra’t

(An-in Matt 24.29-31; Luc 21.25-28 tɔ)

24Nyantosowur à ra dooge ngain kêm ndɔn’t nè. Go’t gugu ɓaa, kàde à tel tuge ndul ndáng-ndáng, nan à nda lé. 25Kɔnyonge à in-in danrán tosoi nang a, tɔgmong-ge ke ade nyange ke danrán uwei nan sêm-sêm à yeii ɓuk-ɓuk a tɔ. 26Kerɔte kuwe, d’a d’an’m man Ngonn doo loo tel ree’t le’m dann bum’t se tɔgmong a, se riɓar a tɔ. 27Kerɔte kuwe, m’a mule dooge le’m ke danrán kade awi se loo malang dè nang nè ɔsi nja njé ke m’tɔr de dè nan’t neĵ-neĵ.

Jésu unn tà le kage koté ɔje’n dè Konɓee le Nube

(An-in Matt 24.32-35; Luc 21.29-33 tɔ)

28An-in! kage koté ke nyan ndó ke ɔje dè ndɔ ree Ngonn doo nga. Loo ke balkumnge unni gir tubei mêin-mêin a, mbinnge iti ɗuk-ɗuk a tɔ ɓaa, sei geri titeke ɓar è ngɔr. 29Sei géa, loo ke an-in nyange nè à undei loo teei ɓaa, gar-gar sei geri titeke ndɔ ree le’m man Ngonn doo nain ngɔr, m’ee tà rebe’t ta. 30Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt titeke dooge ke ndii dè nang nè ɗarinè à an-in nyange nè se kum de pa ɓita à weii ɓai. 31Danran se nang nè à kudi ɓai, nè tàge le’m à teli yayi ndan lé.

Jésu ndeje dooge kade ndii kum ɔje dè ndɔ tel le’n

(An-in Matt 24.36-44 tɔ)

32Doo karé bè à ger ndɔ se kàde ke nyange nè à undei loo teei nga lé. Dooge ke danrán géa à geri lé a, man Ngonn doo géa m’ger lé a tɔ. Nè Bɔ’m kuwe se kar’n bere á ger. 33Undei kumkunju dè ra si’t. I ndii dè nja si’t tchên, tede sei geri ndɔ ke è ɔje nga lé. 34Nyange nè nga tooi asinan deĵ se le doo karé bè ke inye kei le’n aw mba. Kété ɓita kade aw ɓaa, è unn ndu’n ade ngann njéndige le’n le kade nanan géa tɔse kum’n dè kule’t le’n-le’n. Taɓai è unn ndu’n ade njè ngonm tà kei le kade ndi dè njann’t kekek a tɔ. 35Sei géa, i ndii dè nja si’t kekek tede sei geri ndɔ éké kàde ke kuwe-kei à tel ree’n nga lé. Bainléa à è tà ndalé, éké dann loo bɔp, éké non kunje ke desêin, éké tàgir loo’t. 36I ndii kum le kade loo ke è à unde loo tee pan ɓaa, à inge sei dè ɓi’t lé. 37Tà ke m’ede sei nè nga ɔje dè dooge malang a tɔ. I ndii dè nja si’t tchên kuwe.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index