Furvlenn hwilans

Jean 15

Jésu è kage nduu ke get

1– Man nga m’ee kage nduu ke get. Bɔ’m è kuwe-ndɔr nduu. 2Balkum nduu ke rara ke ube kàdem’t á ann’n lé ɓaa, d’a tuge’n gang’n kɔke. Nè balkum nduu ke rara ke ann ɓaa, Bɔ’m ra’n náng-náng kade ann ɗàk-ɗàk dum ke kété. 3Sei nga unji nyang-nyang ɓá tede tà ke man m’ede sei kété nga. 4Umi se’m nan’t bɔk titeke man géa m’um’m se si nan’t bɔk nga tɔ. Balkum kage nduu ke ube kàde kage nduu’t lé nga asekum kann se dè ra’n lé. Sei géa, ke nè á i nanmi kàdem’t lé ɓaa, asi kanni se dè ra si lé tɔ. 5Man m’ee kage nduu, sei sei balkum kage nduuge. Doo ke nanm kàde’m ade m’nain se’n a tɔ ɓaa, à ann ɗàk-ɗàk. Ke nè á m’nain se si lé ɓaa, sei asi ra nyan karé bè se dè ra si lé. 6Ke nè á doo nanm kàde’m lé ɓaa, d’a d’ile’n nata kɔke tite balkum nduuge bè kade tutu. Balkum kage nduuge ke tutu nga, d’a d’ɔi de korè dè nan’t le ró de rák-rák. 7Ke nè á i nanmi kàdem’t a, tàge le’m urkei kêm si’t a tɔ ɓaa, nyan ke sei ndigi á i deji nga a ingei. 8Ke nè á anni se kann si ɗàk-ɗàk ɓaa, d’a d’ile’n riɓar dè Bɔm’t a, a i teli k’ei njékuwe-girmge a tɔ. 9Man géa m’tár sei titeke Bɔ’m tár’m nga tɔ. I nain-in dann tár ke m’tár sei’t nga. 10Man m’an dè ndukunnge le Bɔ’m sêw-sêw á m’nain’n dann tár’t le’n. Sei géa, ke nè á an-in dè ndukunnge sêw-sêw ɓaa, a i nain-in dann tár’t le’m tɔ. 11Man m’ede sei tàge nè nga tede kade ranel le’m ur’n kei kêm si’t a, tede kade dè ranel le si ɔr’n njêt a tɔ. 12An-in! ndukunn le’m a tò nè: I tári nan titeke man géa m’tár’n sei bè tɔ. 13Kade doo karé inye ra’n ade yo tede le madennge nga, è tár ke gar’n goto. 14Ke nè á i rai nyange ke m’unn ndu’m m’ade sei nga ɓaa, sei kotárge le’m kerɔte kuwe. 15Ɗarinè man m’ɓar sei ngann njéndige gugu lé ta, tede ngonn njèndi nga ger nyanra kuwe’n lé. Man m’ɓar sei kotárge le’m tede nyan malang ke m’oo tà’n ra Bɔm’t nga, m’ribe se si dè m’ade i geri ɓá. 16E sei á ɔri man lé, nè è man á m’ɔr sei m’unde sei tede kade awi a, anni se kann si a, tede kade kann si tò tutu a tɔ. Titeke bè á nyan malang ke sei deji Bɔ’m se ri’m nga, à ade sei kuwe. 17Nyan ke m’unn ndu’m dè’t m’ade sei á tò nè: I tári nan.

Njé ke dè nang nè ɔri Jésu se njé ke le’n njêt

18Ke nè á njé ke dè nang nè d’ɔr sei njêt ɓaa, maje kade i geri titeke man kuwe ɔri man njêt kété ɓita sei ɓai. 19Ke nè á sei le dè nang nè ɓaa, njé ke dè nang nè ayé ndigi sei tede ei ndigi nyan ke è nyan kinge de tá. Sei nga, sei le dè nè nang lé; nè è man kuwe m’tɔr sei dann de’t kɔke m’unde sei se ninn’n dè nang nè. Gir’n ke nè á njé ke dè nang nè ɔri sei njêt. 20Adi kêm si olé dè tà ke kété m’ede sei’t nga: «Ɓer bòi dum dè kuwe’n lé.» Ke nè á dooge rai kum’m ndoo ɓaa, sei géa à rai kum si ndoo tɔ. Ke nè á ei an-in dè tà le’m sêw-sêw ɓaa, sei géa à an-in dè tà le si sêw-sêw tɔ. 21Nè dooge à rai se si nyange nè malang tede ri’m man a, tede ger ke ei geri njèkule’m nga lé a tɔ. 22Ke nè á kété m’ree lé a, m’ede de tà lé a tɔ ɓaa, né tà kaiya à ɔr dè de’t. Nè ɗarinè, loo kede gos dè kaiya’t le de goto ta. 23Doo ke ɔr’m njêt ɓaa, ɔr Bɔ’m njêt tɔ. 24Nyanrage ke doo ke rang ra nja karé lé nè nga, ke nè á ndɔ ke m’ra dann dooge’t lé ɓaa, né tà kaiya à ɔr dè de’t. Nè ɗarinè d’an nyanramge ɓá, nè né è bè géa, d’a d’ɔdenan kɔr jè njêt se Bɔ’m kuwe ɓai. 25Nè dé ra titeke bè tede kade tà nè ke dé ndang kêm magtub gute-ndu’t le de d’ede nè: «D’ɔr’m njêt karè bè» nga, aw’n loon’t deĵ.

26Ndil-Kêmnda le ngarankum tà ke à in ra Bɔm’t nga, à è njè ra se si. Loo ke m’a m’ule’n kade ree ɓaa, è kuwe à è njèkɔrgo tà le’m. 27Sei géa a k’ei njékɔrgo tàge le’m tede sei se’m nan’t kété mari loo kunn gir kule’t le’m.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index