Furvlenn hwilans

Roma Leta 1:27

27Odede yɨpaina nya kaim, rɨgap toda kwa towainajog kongga kɨma God ma oramiti get ke molkongga mɨle singi kesa im aukenenanj. Ajɨ ton re towaina negɨr b'iyena mɨle im singi eyenanj towa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨja emb jɨ towaina negɨr b'iyena singi aukenenanj wul dɨmɨl pembpemb re dɨde. Sɨ ton rɨga ake rɨga ukoi ɨngar kɨma b'iyena mɨle im amnɨkenenanj. Ɨ dɨde ton opima towalenggyam onggɨtyam towaina omnɨki negɨr mɨle rɨrɨrɨnd negɨr mɨra akatenenanj.