Furvlenn hwilans

Ɨtaikena Peba 2:33

33Ɨ God Tin yurowatonj dɨde yomitonj Tina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd. Ɨngkenaemb ket Yesu yokatonj Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Godɨm pɨlke rɨna re God tɨrɨr yɨt yomnonj Ti okawam, ɨ Ton ket yɨgmarɨk sowa pɨlɨnd. Sɨ ɨntemb jɨ onggɨtyam Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke auki gasa rɨnte re wɨn yu yɨr yongya dɨde utkundenya.