Furvlenn hwilans

Dal 40

Masaba ka ɲumanya

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Dawuda ka dɔnkili dɔ.

2Ne ye n jigi la Masaba kan kosɔbɛ.

A y'a tulo malo ne fɛ, a ye n kasikan mɛn.

3A ye ne sama ka n bɔ dingɛjugu kɔnɔ,

a ye n bɔ pɔtɔpɔtɔ kɔnɔ.

A ye n lɔ kabakuru kan,

ka n taamacogo ɲa.

4A y'a kɛ ne ye dɔnkilikura l'a ye,

an ka Ala tanu dɔnkili.

Mɔgɔ caaman bena o mɛn,

u bena siran Masaba ɲa, ani k'u jigi la a kan.

5Mɔgɔ min y'a jigi la Masaba kan,

n'a hakili te yɛlɛma dabayakumatigiw fɛ,

n'a fana te mɛnni kɛ galontigɛlaw fɛ,

o tigi dagamunin lo.

6U cayara Masaba ne ka Ala,

i ka kabako n'i ka kolatigɛninw cayara an faan fɛ.

Foyi te ele bɔ.

Ne b'a fɛ k'u koo fɔ, nga ne te se,

bari u cayara kojugu,

n te se k'u bɛɛ koo fɔ.

7- E te saraka, walima sɔnnifɛn wɛrɛ fɛ.

I y'o fɔ ka gwɛya n ye.

E ma saraka jɛnita ɲini,

e ma hakɛ yafa saraka ɲini fana.

8O la, ne ko: «N natɔ filɛ nin ye.

N koo fɔra sɛbɛn min kɔnɔ, o be n fɛ.»

9Ne ka Ala, k'i sago kɛ, o le ka di ne ye.

Ne be n hakili to i ka sariyaw la tuma bɛɛ.

10Ne b'i ka kisili kibaru diman fɔ jamaba cɛma.

E ɲaa b'a la ne ma je dɛ. Masaba, i b'o kala ma.

11Ne m'i ka kotilenninw to n kɔnɔ.

Kisili min be sɔrɔ i fɛ, ne y'o koo fɔ,

n fana y'i ka kantigiya koo fɔ.

Ne m'i ka ɲumanya n'i ka tiɲɛ munumunu,

n m'a munumunu jamaba ɲana.

12- Masaba, kan'a to i ka makari ka ban ne faan fɛ.

E ka ɲumanya n'i ka tiɲɛka ne tanga tuma bɛɛ.

*

13Kojugu caaman be ne lamini, daan t'o la.

Ne ka filiko kunko be ne kan, ne te yeli kɛra tugu.

U ka ca ni n kunsigi ye, ne jigi tigɛra.

14Masaba, sabali ka ne kisi,

na joona ka ne dɛmɛ.

15Mɔgɔ minw b'a fɛ ka ne faga, olu ka maloya ka lɛɛbu.

Minw b'a fɛ ne mako be sa, olu kuun surunin ka kɔsegi.

16Mɔgɔ minw be yɛlɛ ne ma haahaa,

olu nina ka ban maloyakojugu bolo.

17A to e ɲinibagaw bɛɛ ka nisɔndiya,

a to u ka yɛlɛ i kosɔn.

Minw b'a fɛ i k'u kisi,

a to olu k'a fɔ waati bɛɛ la ko: «Masaba ka bon.»

18Ne ye fantan sigɛnbagatɔ ye.

Nga Matigi hakili be ne la.

Ele le ye ne dɛmɛbaga ni ne bɔsibaga ye.

Ne ka Ala, kana mɛn k'o kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index