Furvlenn hwilans

Zɔbu 14

1«Muso le be adamaden wolo,

adamaden sii man ca,

a fana b'a kɛ sɛgɛn na.

2A be i ko feeren,

a be yɛrɛkɛ, dɔɔni a be ja.

A be i ko suma,

yanni dɔɔni a be tɛmɛ.

3E b'i ɲaa to o kan ten.

I be taga ni ne ye kiti kama.

4Jɔn be se ka fɛnsaniyanin bɔ fɛnnɔgɔnin na?

O tigi te yen.

5Adamaden sii daan lɔnin lo,

ele Ala yɛrɛ le y'a sii kaloda latigɛ,

a te se ka tɛmɛ min kan.

6E ɲaa bɔ a kan, k'a to a be lafiɲɛ,

a ka se ka nisɔndiya,

i ko baarakɛla,

baara jigituma na.

7Jigi be yiri yɛrɛ fɛ do.

U man'a tigɛ, a be tila ka nɛrɛ,

a te fɔn bolomisɛn na,

8hali n'a liliw kɔrɔla dugukolo kɔnɔ cogo o cogo,

a juu ka kɛ i ko a sara dugukolo la,

9jii mana se a ma dɔrɔn,

a be falen i ko yirikura.

10Nga ni adamaden sara,

a banna pepewu.

Ni adamaden sara,

a be kɛ mun ye?

11Kɔgɔji be se ka ban,

bajiw be se ka ban ka ja.

12Adamaden fana be jɛngɛ ka la,

a te wili tugu,

a tena kunun sanni sankolo ka tɛmɛ,

a tena kunun o sinɔgɔ nin na.

13Ala, ni e tun sɔnna ka ne dogo lahara,

ka n to yen fɔɔ i ka dimi ka ban,

ka tila k'i hakili to ne la,

waati dɔ latigɛnin kɔfɛ kɔni!

14Adamaden min sara,

o be se ka kunun tugu wa?

Ne tun bena muɲu ka kɔnɔni kɛ n ka baarawaati la,

fɔɔ ne nɔtawaati ka se.

15O la, ni e ye ne wele,

n be i jaabi.

Ne yeko nigɛ bena i minɛ,

ne min ye i ka danfɛn ye.

16Sisan i be ne tɛmɛyɔrɔ bɛɛ jati minɛna,

nga i tena ne ka fili jati minɛ tugu.

17O la, ne ka fili dogonin bena to bɔɔrɔ kɔnɔ

min daa sirila ka ɲa.

E bena ne ka kojugu datugu ka ɲa kosɔbɛ.

18Kuluw be ben ka yɛrɛkɛ,

kabakuru be bɔ a sigiyɔrɔ la,

19jii be kabakuru nɛmu k'a ban,

jii woyotɔ be taga ni dugukolo dɔ ye,

e fana be adamaden jigi tigɛ ten.

20E b'a la duguma,

a be tɛmɛ ka taga kudayi,

e b'a kɛ a ɲada cogo be yɛlɛma,

o kɔ i b'a gwɛn.

21A deenw be boɲa sɔrɔla wa?

A t'o lɔn.

U b'u dɔgɔyara wa?

A te bɔ o kala ma.

22A b'a yɛrɛ ka sɛgɛn le lɔn,

tɔɔrɔ min b'a kan,

o ye ale kelen ta ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index