Furvlenn hwilans

Kod 18

Masaba bena bɔ Ibrayima fɛ

1Masaba y'a yɛrɛ yira Ibrayima la Manbure joyiriw gɛrɛfɛ. Ibrayima tun siginin be a ka fanibugu daa la tilegwanfɛ. 2- A y'a ɲaa kɔrɔta ka filɛli kɛ, a ye cɛɛ saba lɔnin ye, u yɔrɔ tun man jan a la. A y'u ye minkɛ, a wilila ka bɔ a ka soo daa la ka boli ka taga u kunbɛn, k'a ɲaa biri duguma 3k'a fɔ ko: «Ne matigi, ni ne koo ka d'i ye, ne b'i daali, i kana i ka jɔncɛ tɛmɛ. 4U ka na ni jii dɔɔni ye, aw b'aw seen ko, ka lafiɲɛ yiri nin kɔrɔ. 5Ne bena dumuni di aw ma janko aw ka barika sɔrɔ, ka sɔrɔ ka taga n'aw ka sira ye, bari aw sera aw ka jɔncɛ fɛ.» U ko: «Ayiwa, i k'a kɛ ten.»

6Ibrayima teliyara ka taga don fanibugu kɔnɔ Sara fɛ k'a fɔ a ye ko: «Teliya, mugu tɛntɛnnin filen ɲaa saba bɔ k'o nɔɔni, ka ŋɔmi yiran.» 7O kɔ, a bolila ka taga misidenɲuman belebele dɔ minɛ a ka begɛnw cɛma k'o di baaraden dɔ ma, ale fana teliyara k'o labɛn. 8A ye naare ni nɔnɔ ta, ka na o bila lonanw kɔrɔ, ani misiden sogo tobinin. Ka u to dumuni na, a lɔra u gɛrɛfɛ yiri kɔrɔ.

9U y'a ɲininga ko: «I muso Sara be min?» A y'u jaabi ko: «A be soo kɔnɔ.» 10- U dɔ ko: «Siga t'a la, ne bena kɔsegi ka na i fɛ yan saan wɛrɛ, nin waati nin ɲɔgɔn na, k'a sɔrɔ dencɛ b'i muso Sara bolo.» Sara yo kuma mɛn k'a to Ibrayima kɔfɛ fanibugu daa la.

11O y'a sɔrɔ Ibrayima ni Sara tun kɔrɔla kosɔbɛ, Sara sii tun tɛmɛna denwolo ma. 12- O la, Sara yɛlɛl'a yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko: «Ne kɔrɔla ka ban, ne matigi fana kɔrɔla. O diya waati ma tɛmɛ wa?» 13Masaba y'a fɔ Ibrayima ye ko: «Mun na Sara yɛlɛla k'a fɔ ko yala ale musokɔrɔnintɔ bena deen wolo sɔbɛ la wa? 14- Ne, Masaba be dɛsɛ koo dɔ la wa? Ne bena kɔsegi ka na i fɛ saan wɛrɛ, nin waati ɲɔgɔn na, k'a sɔrɔ dencɛ be Sara bolo.» 15Sara siranna, o la, a y'a sɔsɔ k'a fɔ k'ale ma yɛlɛ. Nga Masaba ko: «Ayi, i yɛlɛla.»

Ibrayima be Ala daali Sodɔmu kosɔn

16Cɛɛ nunu wilila k'o be taga tuma min na, u ye u ɲaa sin Sodɔmu faan fɛ. Ibrayima y'u bila sira.

17Masaba ko: «Ne bena koo min kɛ, ne bena o dogo Ibrayima la wa? 18Ibrayima bena kɛ siya barikaman faa ye, min bena caya, dugukolo kan siyaw bɛɛ bena hɛrɛ sɔrɔ ale barika la. 19Ne y'a woloma janko a k'a deenw ladi ani olu kɔmɔgɔw, ko u ka ne, Masaba ka sira taama ni tilenninya ani tiɲɛ ye janko ne ye layidu min ta a ye, ne ka o dafa.» 20Masaba ko: «U be Sodɔmu ni Gɔmɔri jalakila koo minw na, o ka ca kosɔbɛ, u kɔnɔ mɔgɔw ka hakɛ ka bon kosɔbɛ. 21O le y'a to ne bena jigi ka ta'a filɛ n'u ka kɛwaliw be ten i n'a fɔ n y'a mɛn cogo min na. N'o tɛ fana, ne ben'a lɔn.»

22Lonancɛ nunu bɔra yen k'o ɲaa sin Sodɔmu faan fɛ. Nga Ibrayima lɔnin tora Masaba ɲakɔrɔ. 23Ibrayima gwɛrɛla k'a fɔ ko: «I bena mɔgɔtilenninw ni mɔgɔjuguw halaki ɲɔgɔn fɛ wa? 24N'a sɔrɔ mɔgɔtilennin bi duuru be sɔrɔ dugu nin kɔnɔ. I bena u halaki ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ na wa? I tena u to yen mɔgɔtilennin bi duuru nunu kosɔn wa? 25Ka sɔn ka mɔgɔtilenninw ni mɔgɔjuguw faga ɲɔgɔn fɛ, e kɔni te sɔn o la! Ka mɔgɔtilennin ni mɔgɔjugu kɛɲɛ, e te sɔn o la! E min be adamadenw bɛɛ kiti, i tena kiti tigɛ ni tilenninya ye wa?»

26Masaba ko: «Ni ne ye mɔgɔtilennin bi duuru sɔrɔ Sodɔmu dugu kɔnɔ, ne bena dugu bɛɛ to yen olu kosɔn.»

27Ibrayima y'a fɔ tugu ko: «Ne ye adamaden dɔrɔn ye. O bɛɛ n'a ta, ne be n jaa gwɛlɛya ka kuma Masaba fɛ. 28N'a sɔrɔ mɔgɔ duuru be mɔgɔ bi duuru nunu jɛn. I bena dugu bɛɛ halaki o mɔgɔ duuru kosɔn wa?» Masaba ko: «Ni ne ye mɔgɔtilennin bi naani ni duuru sɔrɔ yen, ne ten'a halaki.»

29Ibrayima kuman'a fɛ tugu k'a fɔ ko: «N'a sɔrɔ mɔgɔtilennin bi naani le be sɔrɔ yen.» Masaba ko: «Ne tena dugu nin halaki mɔgɔ bi naani kosɔn.»

30Ibrayima ko: «Masaba, kana dimi ni ne kumana halibi. N'a sɔrɔ mɔgɔtilennin bi saba le be sɔrɔ yen.» Masaba ko: «Ni ne ye mɔgɔtilennin bi saba sɔrɔ yen, ne ten'a halaki.»

31Ibrayima ko: «Ne bena n jaa gwɛlɛya ka kuma Masaba fɛ tugu. N'a sɔrɔ mɔgɔtilennin mugan le be sɔrɔ yen.» Masaba ko: «Ne ten'a halaki mɔgɔ mugan kosɔn.»

32Ibrayima ko: «Masaba, kana dimi ni ne kumana siɲɛ kelen tugu. N'a sɔrɔ mɔgɔtilennin tan le be sɔrɔ yen.» Masaba ko: «Ne ten'a halaki mɔgɔ tan nunu kosɔn.»

33Masaba tilara kuma na Ibrayima fɛ tuma min na, a tagara. Ibrayima kɔsegira soo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index