Furvlenn hwilans

Kod 16

Isimayɛli woloko

1Abramu muso Sarayi tun ma deen sɔrɔ a fɛ. Jɔnmuso dɔ tun b'a fɛ, Ezipitika tun lo, a tɔgɔ ko Agari. 2Sarayi y'a fɔ Abramu ye ko: «Masaba ma ne sɔn deen la. O la, taga la ni ne ka jɔnmuso ye, n'a sɔrɔ ne bena deenw sɔrɔ ale fɛ.» Abramu sɔnna Sarayi ka kuma ma. 3Abramu muso Sarayi y'a ka jɔnmuso Agari d'a ma a k'a kɛ a muso ye, min tun bɔra Ezipiti. O y'a sɔrɔ u tun ye saan tan sɔrɔ sigi la Kanaan jamana kɔnɔ. 4Abramu lara ni Agari ye, a ye kɔnɔ ta. A y'a ye ko ale ye kɔnɔ sɔrɔ tuma min na, a tun t'a kuntigi jati tugu. 5Sarayi y'a fɔ Abramu ye ko: «Ele le kɛra sababu ye tɔɔrɔ nin ye ne sɔrɔ gwansan. Ne le ye n ka jɔnmuso d'i ma. Sisan a y'a ye ko a kɔnɔman lo minkɛ, a te ne jatira tugu. Masaba le bena ne ni ele bɔ ɲɔgɔn na.» 6Abramu ye Sarayi jaabi ko: «I ka jɔnmuso b'i bolo. Fɛɛn min ka d'i ye, i k'o kɛ a la.» O la, Sarayi ye Agari minɛko juguya k'a tɔɔrɔ fɔɔ a bolila ka bɔ a kɔrɔ.

7Masaba ka mɛlɛkɛ ye Agari ye jii bɔyɔrɔ dɔ daa la kongokolon kɔnɔ, Suri sira daa la. 8A y'a fɔ a ye ko: «Sarayi ka jɔnmuso Agari, i bɔra min? I be taga min?» Agari y'a jaabi ko: «Ne be bolila n kuntigi Sarayi ɲa.» 9Masaba ka mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko: «Segi ka taga i kuntigi fɛ ka kolo a ye. 10Ne bena i kɔmɔgɔw caya kosɔbɛ fɔɔ u tena se ka jati. 11I kɔnɔman lo. I bena dencɛ wolo, i ben'a tɔgɔ la ko Isimayɛli,f bari Masaba y'i makaritɔ kaan mɛn. 12Deen nin bena kɛ i n'a fɔ kongofali! A bena mɔgɔ bɛɛ kɛlɛ, mɔgɔ bɛɛ ben'a kɛlɛ. A ben'a sigiyɔrɔ jaɲa a balimaw bɛɛ la ka to a danna.»g

13Masaba min tun kumana Agari fɛ, Agari y'ale wele ko: «I ye Ala ye min be ne yera,» bari a ko: «Min ye ne ye, yala ne y'a ye sɔbɛ la wa?» 14O le kosɔn, u be kɔlɔn nin wele Laayiroyih kɔlɔn. Kɔlɔn nin be Kadɛsi ni Bɛrɛdi furancɛ la.

15- Agari ye dencɛ wolo Abramu ye. A ye dencɛ min wolo, Abramu y'o tɔgɔ la ko Isimayɛli. 16Agari ye Isimayɛli wolo Abramu ye tuma min na, o y'a sɔrɔ Abramu sii tun be saan bi seegi ni wɔɔrɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index