Furvlenn hwilans

Eze 2

Ala be Ezekiyɛli ci Isirayɛlidenw fɛ

1A y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, wili ka lɔ, bari ne bena kuma i fɛ.» 2K'a to kuma na ne fɛ, Ala Nii donna ne la ka ne wili ka lɔ. Min tun be kumana ne fɛ, ne y'o kaan mɛn. 3A y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, ne b'i ci Isirayɛlidenw fɛ, siya murutinin lo. U n'u faaw murutira ne ma fɔɔ ka na se bii ma. 4Ne b'i ci mɔgɔ minw fɛ, mɔgɔ ɲanagwɛlɛnw lo, u dusu ka gwɛlɛ. A fɔ u ye ko: ‹Matigi, Masaba ko: 5Mɔgɔ murutininw lo. U ye mɛnni kɛ i fɛ wo, u ma sɔn ka mɛnni kɛ i fɛ wo, u ben'a lɔn ko kira b'u cɛma. 6E kɔni, adamaden, i kana siran u ɲa. Kana sɔn u ka kumaw k'i siran. U bena i sɔsɔ. A bena kɛ i fɛ i ko i be ŋɔniw le cɛma, walima bunteniw. O n'a ta bɛɛ, kana sɔn u ka kumaw k'i siran fewu. Kana i jaa tigɛ mɔgɔ murutinin nunu ɲada cogo kosɔn. 7I ka ne ka kuma fɔ u ye, u ye mɛnni kɛ i fɛ wo, u ma sɔn ka mɛnni kɛ wo. Mɔgɔ murutininw lo.›

8«E kɔni, adamaden, ne be min fɔra i ye, e k'i tulo malɔ o la. Kana muruti i ko mɔgɔmurutinin nunu. Ne bena min d'i ma, e k'i daa yɛlɛ k'o dumu.» 9- O tuma na, ne y'a ye ko bolo dɔ sinna ne ma. Sɛbɛ melekenin tun b'a la. 10Bolo nin ye sɛbɛ nin dayɛlɛ ne ɲakɔrɔ, sɛbɛnni tun b'a faan fila bɛɛ la. A kɔnɔnakuma tun ye kasiko ni dusukasiko, ani bɔnɛkow ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index