Furvlenn hwilans

Tu Gimet 8

1-2Nadid, ta éya a mismo a aldew, éy nagsapul du tolay ta Jerusalem a méngloko du méniwala ni Jesus. Mahigpit i pékialam de dide, a hanggan minasiwéd-sewéd dén side ta iba-iba a banuwan ta Hudea, sakay ta Samaria. Basta du apostol san i nabuhaya ta Jerusalem. 3Samantala ti Saulo, éy pinumilit siya a mangloko du méniwala ni Jesus. Pinasdép na du tolay na ta bili-bile, sakay pinadikép na du méniwala, sakay nipepihesu na side. Lélake éy ta bébe.

Nabaheta Du Tolay Ta Samaria

4Nadid, du minasiwéd-sewéd, éy nagpahayag side ta kagi na Diyos ta bawat banuwan a inangayan de. 5Mara ti Pelip éy inumange siya ta Samaria, sakay nipahayag na ti Jesus du tolay sa. 6Ey side éy binate de tu kagi na, da neta de tu gimet na a kataka-taka. 7Da neta de a nagamot dén i meadu a pile éy ta lumpu; sakay i meadu a tolay a hinayup, éy naibut dide du medukés a espiritu, a mégkélanget side. 8Te meadu a masaya a tolay ta Samaria.

9Te esa a lélake ta éya a ti Simon i ngahen na. Dati siya a mégimet ta pégtakaan du tolay sa, da bihasa siya a mégsalamangka. Nagpataas siya ta sarili na ta pamag-itan na galing naa. 10Binati siya na étanan sa a tolay, da te kapangyarian kan siya a mahigpit a gébwat kan ta Diyos. 11Naniwala side diya, da nale a panahun a mégtaka side ta galing na a iyépeta na dide. 12Pero nadid, éy nagpahayag ti Pelip dide ta Mahusay a Baheta tungkul ta péghari na Diyos ta tolay, sakay ta ngahen ni Jesu Cristo. Ey naniwala side a tulos nipabinyag side. 13Pati ti Simon, éy naniwala be, sakay nipabinyag be siya, sakay nékiagum siya ni Pelip, da mégtaka siya to gimigimet na a makataka-taka.

14Nadid, pékabaheta du apostol ta Jerusalem a tinanggap dén du tolay ta Samaria i kagi na Diyos, éy pinaange de sa de Pedro sakay ti Juan. 15Side, kédemét de ta Samaria, éy nipanalangin de du tolay sa, a monda umasék dide i Banal a Espiritu, 16da éwan pabi dinumibi dide. Dahilan, to pékabinyag dide ni Pelip, éy ngahen san ni Panginoon Jesus i dinulawan naa. 17Nadid ti Pedro sakay ti Juan, péngitupu de ta kamét dia dide, éy inumasék dide i Banal a Espiritu.

18Nadid ti Simon a mégsalamangka, éy mineta na tu ginimet de Pedro, a umasék i Espiritu du tolay bagay itupu de tu kamét de dide. Kanya talaga siya a mangatéd dide ta kuhata. 19“Nay,” kagi na, “atdinanék moy be ta kabahagi na kapangyarian moya, monda éng itupu ko i kamét kua ta tolay, éy umasék be dide i Banal a Espiritu.” 20Pero ti Pedro, i kinagi naa éy “Mepahamak ka, Simon, sakay na kuhata mua. Bakit, isip mo makabugtong ka ta Espiritu na Diyos? 21Ewan ka tu kabahagi ta éye, da meeta na Diyos a medukés i isip mua. 22Magsisi ka, Simon, ta gimet mo a medukés. Manalangin ka ta Panginoon, monda maka éy pagpasensiyaan na ka ta isip mo a medukés. 23Da mineta ko a ménaghili ka tu isip, a nadaig ka na kasalanan mo.” 24“Adiyoy,” kagi ni Simon, “ipanalanginék moy pad, monda éwan tu manyari diyakén a kona to kinagi mo.”

25Nadid, kétapos de Pedro a nagpatunay ta baheta ni Jesus ta Samaria, éy nagsoli side ta Jerusalem. Péglakad de, éy nagpahayag side ta Mahusay a Baheta ta bariyo-bariyo ta Samaria a dinaman de.

Ti Pelip Sakay Tu Taga Etiopia

26Nadid, te esa a anghel na Panginoon a inutusan na ti Pelip. “Ange ka,” kagi na, “dumiman to kamino a tamo ta Gasa, a gébwat ta Jerusalem.” I éya a kamino éy édse ta ilang a lugar. 27-28Ey ti Pelip, pékabati na ta éya, éy néglakad dén siya. Ey katagbu na sa i esa a lélake a mégkalesa, a taga Etiopia. Gébwat siya ta Jerusalem, da inumange sa a sinumamba ta Diyos. Siya éy katulung no hari ta Etiopia a bébe. Iyégalang siya a lélake, da siya i bahala to kayamanan no hari. To péglakad no kalesa na, éy mégbasa siya ta kasulatan ni Purupeta Isaya.

29Ey tu Espiritu na Diyos, éy kinagi na ni Pelip, a “Nay, abutén mo i éya a kalesa.” 30Kanya minaginan ti Pelip a inabut na tu kalesa, sakay nabati na tu lélake a mégbasa to kasulatan. Ey kinagi ni Pelip diya, a “Anya, mépospusan mo i kahulugina na bébasaén mo a ina?” 31“Ey pakodyan ko a mépospusan,” kagi na, “éng éwan tu magpaliwanag diyakén?” Tulos inakit na ti Pelip a sumakay to kalesa na. 32Ey nadid, saye i nabasaa no lélake to kasulatan:

“I tupa éy éwan mégsanget bagay kébilén mo siya a bunon. Tahimik be siya bagay gupitan mo. Ey kona be sa i éya a lélake. Ta pémasaket de diya éy umaheg san siya ta tupa, a te ginék san. 33Ta péngloko de diya éy éwan side tu katuwiran. Medukes i éya a lahi a tolay, da bunon de siya.”

34Kinagi no lélake ni Pelip, a “Ti ésiya i pinégkagiana no purupeta, sarili na a bégi, o iba?” 35Kanya ti Pelip, éy nipaliwanag na diya i éya a kagi, tulos tinolduan na siya ta Mahusay a Baheta tungkul ni Jesus. 36Ey to péglakad de, éy dinumemét side to dinom. “Entan mo,” kagi no lélake, “te dinom dén. Maariék wade dén a binyagen?” 37“Maari,” kagi ni Pelip. “Eng méniwala ka dén a talaga, éy maari dén.” “Méniwalaék,” kagi na, “a ti Jesu Cristo éy anak na Diyos.”

38Nadid, pinahintu no lélake tu kalesa, a inumogsad side a éduwa, sakay linumusung side to dinom, sakay bininyagen siya ni Pelip. 39Ey kéahawas de to dinom, éy ti Pelip éy inalap na Espiritu na Panginoon. Ewan dén siya mineta no lélake. Nagtulos san dén siya ta Etiopia a mésahat. 40Ey ti Pelip, éy édsa dén siya ta Asoto. Ey sapul ta éya éy nagpahayag siya ta Mahusay a Baheta ta étanan a banuwan a dinimanan na hanggan dinumemét siya ta Sesarea.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index