Furvlenn hwilans

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 13:34

34ᐌᓴ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᓇᔅᐱᑕᐌᐤ ᐃᓕᓕᐗ ᐙᓚᐤ ᐁ ᐃᑐᑌᓕᒋ, ᑳ ᓇᑲᑕᒃ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒻ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒥᐋᑦ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᑕᔓᒫᑦ ᐅᑲᓇᐎᔥᒀᑕᐌᐗ ᑭᒋ ᐊᔕᐙᐱᓕᒋ᙮