Furvlenn hwilans

ᐦᐃᑉᕉᐗ 7:5

5ᑖᐺ ᒫᑲ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒋᒃ ᓕᐹᐃᔭ, ᑳ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐎ ᐃᑖᐸᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐋᔭᐗᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᒥᓕᑯᒋᒃ ᒥᓕᐌᐎᓇ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᐁᐗᒀᓂᐃ ᐎᒋᔖᓂᐙᐗ ᐋᑕ ᐎᔭᐎᓕᒃ ᐁᑉᕃᐊᒪ ᐁ ᐅᒋᓕᒋ: