Furvlenn hwilans

2 Corintios 7:12

12Eskawen taexun en matu ja aniki. Ja juni jawen ibuan ainbe jiwea medabewanun, ikama inun junin jawen ain ma mebian medabewanun ikamadi jakia jaskama nukuwen nuikin jaska nukun yusian man chibankatsis ikai Diosun matun shinan unanmaya man unanunbun: “Man ichamis anua ja juni nichindikanwen”, iwanan, matu anu kene bumakin en matu jaskakidi shinankin bumayamaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index