Furvlenn hwilans

MANEUTNYI 2

Kīnyôḵnyö Môsös

1Ngaich hĕngtak ök umuh tarik aṅ patī Lēvi. Kē pīhöre tö kūön Lēvī. 2Pirūkö nyīö ngaich ök kikānö, ngaich kayôḵnyö nyīö kikōnyö; ngaich hē ök yöng ò kikānö nö meūkan nö tövai nö nyīö, lūöi chumngëtö tī ngaich angā-aṅ nö hayunngen ò. 3Ngaich hē ò nö ötkô nö iṙūhen nö hayunngen ò, ngaich kē ök kuvôkö ök papirös, lūöpö ngaich tö tönyën lanit nö holtö paröm; chaplö ngam nyīö ngaich angā-aṅ nö ël e, ngaich ṙātö e nö el nuk chōn ikui ök tahël. 4Ngaich ök kanānö ò nö marôvat nöng sökhaka. 5Ngaich ök kikānö kūön Fërō nö peūtöre nö vōk, el ök tahël; ngaich yik kūön alaha ò kikānö nö kiröön kāha ök tahël; ngaich meuk ök kuvôkö angā-aṅ nö i nuk chōn, ngaich tīnngö yik kikānö angā-aṅ kūön alahare nö kē-ĕr e. 6Löpnyökūö e ngaich ök nyīö. Aṙē-ĕlōn ngaich angā-aṅ tö ò, ngaich ngöṙô, Töhĕngtak ön ngòh, kūön yip Hīprū. 7Ngaich ngöṙô ök kanānö ò tök kikānö kūön Fërō, Kiröönngöre öich kòh, öich have-ere kikānö Hīprū, maharuk nyīö, hòṅ ò nö haruklen ò nö kūön meh? 8Ngaich ngöṙô ök kikānö kūön Fërō, Kuṙòh. Ngaich ök nyīö kikānö nö kiröönngöre, ngaich havëkö ök yöng ök nyīö. 9Ngaich ngöṙô ök kūön Fërō kikānö tö ò, Kēngö ngam nyīö man, harūkan nö kūön chu, kētö raneushö meh chin min. Ngaich ngam kikānö nö kē ngam nyīö, ngaich harūkan. 10Pōyö ngaich ngam nyīö, ngaich angā-aṅ nö kēten ò, nö ik kikānö kūön Fërō, ngaich angā-aṅ nö kūön ò nö kikōnyö. Ngaich kaheuk minë-eny ò angā-aṅ nö Môsös, ngaich ngöṙô Pò chu tūöklen ò nö ṙā-ang el mak.

Chuh Mitīa Ang Môsös Nö Falngöre

11Ngaich ngö inlahen hē nuk sakāmö anū-ö, hē Môsös nö ngaich nö pōyö, ngaich chuh i yip holre angā-aṅ, ngaich meuk nuk lumngan cha: ngaich angā-aṅ nö meuk ök aṅ Aikup, nö chökhutī tök Hīprū, ök aṅ i yik hol ò. 12Chingā, chingā, angā-aṅ tö kūöre, ngaich hē ò nö öt maheūṅku tö tarik; ngaich angā-aṅ nö fëlngö ök aṅ Aikup, ngaich hayunngen ò nö el kuyāyö. 13Ngaich kiröönngöre angā-aṅ im innët sumkam, ngaich meuk nak nëttak tarik nö kilöönö höö, nak Hīprū; ngaich ngöṙô angā-aṅ tök tövaich, Kūöyòh öm chökhutī töm holre? 14Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Achiāp vamīlen meh mā, kamhôṅka inrē öm ikui ih? Hòṅ kumpāha chu öm tö lōnre, sā tī meh kumpah ök aṅ Aikup? Pa-ekūö ngaich Môsös, ngaich ngöṙô, Akahaiṙen ök inlaha chu nö ngaich, 15Hē Fërō nö hāngö e, ngaich lukkenre angā-aṅ nö hòṅ fëlngen Môsös, falngöre pöri Môsös nö ṙā-ang i kūö Fërō, ngaich iyöng i panam aṅ Mītia: ngaich ūichngöre angā-aṅ nö ikui ök tö ūlö mak. 16Sat maneuk yik kikānö kūön ök Kūönṙô aṅ Mītia: ngaich yihtöre chā-a nö fòk mak, ngaich hatööḵlö nuk tökachāvu, nö ha-òk nuk chehen ök yöng cha kikōnyö. 17Ngaich yik yōmpököre nö ahôngen cha: söklöre pöri Môsös ngaich holṙen cha, ngaich ha-òk nuk chehen cha angā-aṅ. 18Ngaich hē cha nö yihtöre nö in Rūel ök kikōnyö yöng cha, ngaich ngöṙô angā-aṅ, sitih öi ka-eūi tö yīhih ing tö taheui sakāmö? 19Ngaich ngöṙô chā-a, Hĕngtaka öp aṅ Aikup ṙamānyen ih ṙā-ang eltī yip yōmpököre, hĕnghöre tūök mak ih ap inrē, ngaich ha-òk në chehen. 20Ngaich ngöṙô angā-aṅ töyik kikānö kūönre, Isūapa? Kūöyòh öi höng ṙāngö ap tarik? Havëken ò hòṅ ò nö nyā. 21Ngaich ang Môsös nö hō nö iyöng in ök tarik, ngaich angā-aṅ, nö kēten Siporā, ök kikānö kūön ò, nö in Môsös. 22Kayôḵnyö nyīö kikōnyö ngaich angā-aṅ, ngaich angā-aṅ nö kaheuk minë-eny ò nö Kersōm; pòn ngöṙô angā-aṅ, Iyöng i töt panamre chin.

23Ngaich ngö inlahen irô-òten nuk töṙōl sumkam, kapah ngaich ök rācha aṅ Aikup; ngaich yik kūön Israĕl nö halöinyöre tökūö ök inkövöre, ngaich peuiny chā-a, ngaich ök ṙô cha nö söllö nö im Tēv. 24Ngaich ngam Tēv, nö hang ṙô cha nö halöinyöre, fēḵĕlre ngaich ngam Tēv tö ngam kinlēḵngô in Aprahām, in Isāk, in Yāköp inrē. 25Ngëichkö yik kūön Israĕl ngaich ngam Tēv, ngaich ngam Tēv nö akahngen cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index