Furvlenn hwilans

Jama Aburr-ji 7:56

56Lika a-yinagata burrwa, “Bubi-na! Ngu-nana waykin gu-lapkujamiyana rrapa An-walkurpa An-gugaliya Wangarr ana-gera a-jinyjarra ana-munganaguwa.”