Furvlenn hwilans

Jama Aburr-ji 7:25

25Minypa Mojich bama a-yinanga jimarna aburr-yigipa aburr-borrmunga marn․gi aburr-ni barra nula minypa nipa Wangarr ana-jerrmarra barra a-gunggaja burrwa, aburr-bengga. Wurra gun-narda birripa gala marn․gi.