Furvlenn hwilans

Jama Aburr-ji 12:6

Waykin An-guyinda An-mujaruk Gu-lapkujamurra Nula Birta

6Lika nuwurra waypa gun-balmapa gu-ji ngulam barra Ayrat burr-wenggana barra Ju yerrcha nipa Ayrat a-yinmiya barra nula Birta, gun-gata ana-munya gu-ni, nipa Birta gojilapa a-yunya rrapa gu-reyma gu-rreyma an-dakal abirri-jirrapa jaga abirri-ganana nula abirri-ni. Minypa nipa a-bichiyana a-yu burr-gubandawiya jirn (chain) abirri-jirrapa. Rrapa an-dakal mola abirri-jirrapa yi-gata bala ngana gu-jirra jaga abirri-ganana abirri-ji.