Furvlenn hwilans

2 Corintios 5

1To bajiri mani rujʉma, vire bajiro bajirirujʉ ñaja. Vi ti boarore bajirone, mani rujʉ quẽne boarʉaroja. Ti boacoaboajaquẽne, mani rijato berojʉ gajerujʉ manire vasoarʉcʉmi Dios, õ vecajʉ. Ti rujʉma, boabetirujʉ ñarʉaroja. To bajiro ĩ yirotire jẽre masiaja mani. 2To bajiro mani bajiroti ti ñajare, cojojirema adigodojʉ ñarã, bʉto rojose tãmʉoboana, õ vecajʉ mani ñarotirujʉ rãcajʉa ñarʉa tʉoĩarũgũaja mani. 3Adirʉ̃mʉri mani ʉjʉ ĩ tudiejajama, bʉto quẽnarʉaroja. Gãjerã rijariarã gaje rujʉ Dios ĩ vasoabetiriarã tʉjʉre vabetirʉarãja mani. Riojone gaje rujʉ vasoarʉarãja, to bajiro ĩ bajijama. 4To bajiri, cojojirema adigodo ñarã, rojose tãmʉoboana, rujʉ cʉti quejerũgũaja mani. Tire mani yijama, “Bajiyayirʉaja” yirã me yaja. Bajiyayibetiboarine, rijabetirujʉ bojarã yaja. 5Mani tʉoĩarujeore me ñaja ti, mani rujʉ vasoaroti. Dios ñaami, “Gaje rujʉ vasoarʉarãma” yir'ima. To yicõari, Esp'iritu Santore manire cõañumi, “‘Dios ĩ gotiriarore bajirone mani rujʉre vasoarʉcʉmi’ yimasiato” yigʉ.

6“Maji adigodojʉ ñarã, mani ʉjʉ Cristo ĩ ñarojʉ ejamasibeaja”, yimasiaja. To bajiri mani bajirotire tʉoĩa yurã, tire tʉoĩavariquẽnaja mani. 7Adigodo ñarã, Cristore ĩabetiboarine, “Ĩ gotiriarore bajirone quẽnaro yirʉcʉmi”, ĩre yitʉoĩarũgũaja mani. 8Adojʉ to cõrone ñarʉaja mani, mani ʉjʉ ĩ ñarojʉre mani varotire yirã. 9To bajiri adigodojʉ ñarã quẽne, õ vecajʉ mani ñarã vajaquẽne, Dios ĩ ĩavariquẽnase rĩne yirʉarũgũaja. Disejʉa gajeye ñamasuse maja manire. 10Cojorʉ̃mʉ mani jediro Cristo ĩ ĩaro rĩjorojʉa ejarona ñaja mani. To bajiri, “Ãnoa ñaama quẽnase yicana. Ãnoa ñaama rojose yicana”, yiĩabeserʉcʉmi. Yiĩamasicõari, manire vaja yirʉcʉmi.

“Cristo ĩ rijabosare sʉorine Dios ĩ ĩavariquẽnarã ñaja mani”, Pablo ĩ yire queti

11To bajiro ĩ beserirʉ̃mʉ ti ejaro, “Rojose ĩnare yiromi” yirã ñari, “Ĩre ajitirʉ̃nʉato” yirã, ĩnare gotimasiorũgũaja yʉa. “To bajirone tʉoĩaama Pablo mesa”, yʉare yimasigʉ̃mi Dios. Mʉa quẽne, to bajirone mʉa yitʉoĩasere bojaja yʉa. 12Tire mʉare yʉa gotijama, yʉare mʉa ĩavariquẽnasere bojarã me yibʉ yʉa. Ado bajirojʉa bajiaja: Yʉare ñagõmacarãre, “Ado bajiro tʉoĩacõari, cʉdimasiato” yirã, tire mʉare gotibʉ yʉa. Yʉare ñagõmacarã ñaama, gãji ĩ tʉoĩasere masibetiboarine, “Quẽnagʉ̃ ñaami”, yitʉoĩarãma. Quẽnaro ĩ bajisere ĩacõari, “Quẽnagʉ̃ ñaami”, yiĩarã ñaama. 13Yʉare ñagõmacarã sĩgʉ̃ri, “Tʉoĩamasimena, mecʉrimasa ñaama Pablo mesa”, yʉare yirãma. No yibeaja ti. Dios ĩ bojarore bajiro masare gotimasioaja yʉa. Gãjerãma, “Quẽnaro yitomasirã ñarãma”, yʉare yiñagõmacarãma. Ti quẽne, no yibeaja. “Mʉare yitorã yama” mʉare ĩna yiboajaquẽne, tire ajicõari, Dios ye quẽnase bʉjaja mʉa. 14“Manire ĩamaiami Cristo” yitʉoĩacõari, ĩre cʉdirʉaja yʉa. Manire bʉto ĩamaigʉ̃ ñari, rojose mani yise vaja manire rijabosayumi. To bajiri, “Ĩre ajitirʉ̃nʉrãre manire ĩ rijabosare ñajare, mani quẽne ĩ rãca rijariarãre bajiro bajiyuja”, yitʉoĩaja mani. 15“Rojose yitʉjacõari, yʉ bojasejʉare yimasiato” yigʉ, ĩre ajitirʉ̃nʉronare manire rijabosayumi Cristo. Ĩ rijato bero, tudicaticõari ĩ ejarẽmose ñajare, ĩre ajitirʉ̃nʉmasiaja mani. 16Tirʉ̃mʉjʉma, Cristore, to yicõari, gãjerãre quẽne, ĩna tʉoĩasere masibetiboarine, “Ãnoa ñaama quẽnarã; ãnoa ñaama rojorã”, yitʉoĩariarãja mani maji. Cristore ajitirʉ̃nʉcõari, to bajiro tʉoĩabeaja mani yuja. 17To bajirone bajiaja Cristore ajitirʉ̃nʉrã jedirore. Cristore ajitirʉ̃nʉsʉorã, Esp'iritu Santore cʉorã ñari, rojose ĩna yirũgũrere yirʉa tʉoĩabetirũgũama.

18-19Dios ñaami, “To bajirone tʉoĩato” manire yigʉ. Tirʉ̃mʉjʉ ĩ terã mani ñaboajaquẽne, Cristo ĩ rijabosare sʉorine, ĩ yarã, ĩ ĩavariquẽnarã mani ñarotire yiyumi. Rojose mani yisere masiriocõari, “Rojose mana ñaama”, manire yiĩagʉ̃mi. To yicõari, “Gãjerã quẽne, yʉ ĩavariquẽnarã ñato ĩna” yigʉ, ĩ ocare yʉare gotimasiocudi roticõañumi. 20To bajiri, Cristore gotirẽtobosarimasa ñaja yʉa. Mʉare yʉa gotimasiojama, Dios ĩ masune vadicõari, ĩ gotiroti ũnirene gotimasiorũgũaja. Cristore gotirẽtobosarã ñari, ado bajiro masare bʉto sẽniĩarũgũaja yʉa: “‘Rojose yʉa yisere masirioya mʉ; mʉ ĩavariquẽnarã ñarʉaja’ ¿Diore yirʉabeati mʉa?”, ĩnare yirũgũaja yʉa. 21Ñie rojose yibecʉ ĩ ñaboajaquẽne, “Rojose yigʉ ñaja mʉ” ĩre yigʉre bajiro ĩ macʉre rijaroticõañumi Dios, “Rojose ĩna yisere ĩnare vaja yibosaya” yigʉ. “Cristore ajitirʉ̃nʉronare, ‘Ñie rojose mana ñaama’ ” manire ĩ yiĩarotire yigʉ, yiyumi.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index