Furvlenn hwilans

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:7

7Tadɔ ndɨl je kɨ majal tḛḛi me njé mo̰y je tɨ ngay kɨ no̰ kɨ boy tade tɨ. Taa, dɨje kɨ rɔde oy kɨ njé mətɨ je ngay ɨngəi rɔ nga tɔ.