Furvlenn hwilans

Apocalypse 18

Ké Wê Bèi I Babilona

1Tèi nédèè pâr̂â kââ-ré, gö bör̂i tö rhûû bar̂ee dèxâ angéla ka vi ria mi xè nékö, wè na tö xar̂a vi winô ka kau, aè na waavèai na bwêê jë xè-i rhîrhér̂é xi-e. 2Na bör̂i êr̂ê xè-i mêr̂ê aʼ ka kau xi-e, êr̂ê: «Na wê bèi na Babilona ka kau! É wê pugèwè-è vè wêê mwâ i pâr̂â u, mâ mwâ i pâr̂â ko yaané, mâ mwâ vè mwâ i pâr̂â mür̂ü wânii ka miir̂i mâ ka é rhî vè yaané-r̂é. 3Wè na wê rhau bèi rö-i na pâr̂â névâ wânii xè-i divââ né vi rhôê né ké waa nô yaané i bwè kui dö wêyê, wè na waa nô ka yaané cér̂é pâr̂â ör̂ökau rö-a bwêê jë, aè cér̂é kigör̂ödiwi i lèèwi na pâr̂â kâmö paxa vi rhöwö rö-a bwêê jë xè-i awir̂è né vi pè vi or̂o kar̂ö bwè-a ka kui dö wêyê.»

4Gö bör̂i pwêr̂ê dèxâ nô rö nékö, na êr̂ê, êr̂ê: «Pâr̂â pâvâdii-nya éé, wè virai bwè-ré cè ki gëve da pè pâr̂â yerii xi-e mâ cè ki da pwa yèr̂i-ve na pâr̂â pèii xi-e. 5Wè na wê vâi pwa rö rua nékö na pâr̂â yerii xi-e, na bör̂i tâ néxâi pâr̂â nô ka yaané xi-e na Bâô. 6Waa pè urhii yè-è cè ki virù vèr̂i ökââ-â ré na nââ, aè na e na ki mâ waa pèkaar̂u pè urhii yè-è cè ki virù vèr̂i pâr̂â nêr̂ê-ê. Ki yè pèkaar̂u piyöwîî rö mwâ wâyö ökââ ré na rhaaxâ piyöwîî rö-i na ce, mâ ki dè wâyö xè-i na ce! 7Na dö kau aau na ké dö pè kau-é xi-e, mâ na dö pè vi or̂o kar̂ö-è, ëi, waa vèr̂i ûr̂û-ré yè-è rö-i bwêêpë mâ vi nénââwêr̂ê. Wè na êr̂ê na ce rö pwéé-é, êr̂ê: “Gö cuè, wè gö bwè ör̂ökau, aè gö da bwè jâmé, wè gö yè da tö rhûû vi nénââwêr̂ê.” 8Tö ökâré, nè yè pwa yèr̂i-e na pâr̂â pèii xi-e tèi rö rhaaxâ nédaa, ökâré pèii mâ vi nénââwêr̂ê mâ aʼvè mêr̂ê, aè é yè kèr̂i virai-e i kêmör̂u, wè na mör̂ö na Bâô Ör̂ökau ré rhôôr̂u-é!»

9Cér̂é yè bör̂i vi na pâr̂â ör̂ökau né bwêê jë paxa waa nô ka yaané cér̂é-é mâ vi or̂o vèâ cér̂é-é, cér̂é yè vi na ka tââ vi yimémé na ké-r̂é yè tö rhûû pur̂uu né ké kê xi-e. 10Aè cér̂é tömâ rö ka tö vè mwâi, xè-i ké bar̂a xé-r̂é xè-i bwêêpë xi-e, mâ êr̂ê: «Aauu mwêê! Aauu mwêê, xè-i népèè névâ ka kau, wè Babilona, népèè névâ ka mör̂ö! Wè na wê pwa yèr̂i-i na vi rhôôr̂u tèi rö rhaaxâ pè mèèxa!»

11Aè cér̂é tâârùù-é vi yimémé na pâr̂â kâmö paxa vi rhöwö rö-a bwêê jë, wè nè yèri tëë kâmö ka yè urhii pâr̂â nékwêêr̂ê-r̂é, 12wè lèèwi mwâné mii, mâ mwâné mè, mâ pâr̂â pèyaa ka kau na pè urhii, mâ pâr̂â perle, mâ mwââlöö ka kôr̂ô bwêrê, mâ mwââlöö ka kar̂a, mâ mwââlöö ka mii, mâ pâr̂â kêê ka borhêê wânii, mâ pâr̂â kââ é waa xè-i pèè wâ bwâr̂âwê kau, mâ xè-i pâr̂â kêê wânii ka kau na pè urhii né mâ vaö mii, mâ dö vaö, 13mâ pèyaa mè, mâ kinamo, mâ amomo, mâ pâr̂â kââ ka borhêê, mâ muro, mâ libano, mâ divââ, mâ jâr̂â élaiö, mâ dö var̂awa, mâ bélé, mâ pâr̂â pôr̂ômökau mâ mutô, mâ pâr̂â yovar̂i mâ waciö, mâ pâr̂â kar̂ö mâ ko kâmö. 14«Aa! cér̂é wê virai i rö pâr̂â pwêê ré gè rhî vè e; na rhau yèri rai-i pâr̂â kââ wânii ka dö né e mâ rhîrhér̂é.» 15Gè yè da cêmèèr̂i-r̂é aau tëë! Cér̂é wê vi na pâr̂â kâmö pa vi rhöwöi pâr̂â kââ-ré, pa wê kigör̂ödiwi xè-i bwè kui dö wêyê, wè cér̂é bar̂a i bwêêpë xi-e. Cér̂é tââ vi yimémé, 16mâ cér̂é yè dè, êr̂ê: «Aauu mwêê, aauu mwêê, népèè névâ ka kau-ré, na cur̂i mwââlöö lino ka yar̂i na ker̂e-é, mwââlöö ka kôr̂ô mâ mii, mâ umui-e i mwâné mii mâ pâr̂â pèyaa ka kau na pè urhii mâ pâr̂â perle! Wè é wê cowa kâ vè yèri tèi rö rhaaxâ pè mèèxa pâr̂â lèèwi ka kau ûr̂û-ré!»

17Aè cér̂é tömâ rö ka tö vè mwâi na pâr̂â pa vi dâ wêyê i kwâ, mâ pâr̂â kaavûû kwâ, mâ pâr̂â pa waa nêr̂ê rö nérhëë, mâ pâr̂â pa nêr̂ê-r̂é na kwâ. 18Cér̂é wê tö rhûû pur̂uu ké wê kê xi-e, cér̂é bör̂i vi êr̂ê: «Âri népèè névâ ka virù vèr̂i népèè névâ ka kau-a?» 19Cér̂é bör̂i rhâi ö pâr̂â gwâ-r̂é pur̂uu jë, mâ aʼ, mâ tââ vi yimémé, êr̂ê: «Aauu mwêê, aauu mwêê, népèè névâ ka kau ré pè kigör̂ödiwi i lèèwi pâr̂â kâmö xi-e paxa wii na kwâ xé-r̂é rö nérhëë, aè na rhau vi mènii yè-è rèi rhaaxâ r̂ö pè mèèxa!»

20Vi or̂o wa-è, wè nékö, mâ gëve pâi pa vi rheewaa-ve mâ pâr̂â aposetolo, mâ pâr̂â pérövéta, wè pè aʼvè târi-ve na ké pè yerii-e i Bâô.

21Bör̂i dèxâ angéla ka mör̂ö, wè na pè dèxâ pèyaa, na ûr̂û pèyaa ka kau pè pwavii bélé mâ yer̂e rö nérhëë, êr̂ê: «É yè yapurhâi ûr̂û-ré bar̂ee Babilona népèè névâ ka kau, é yè rhâi vè cêê, aè é yè da tö rhûû-é aau tëë. 22É yè da pwêr̂ê tëë rai-i mêr̂ê rhe i pâr̂â kâmö pa rhe i kitara, mâ ké ku rhe rö-i kur̂uö, mâ pâr̂â kâmö pa ku döö. Aè é yè da tö rhûû tëë rai-i pâr̂â kâmö pa waa pâr̂â nêr̂ê-r̂é, aè é yè da pwêr̂ê tëë rai-i mâiaa i pèyaa pè pwavii. 23Nè yè da wér̂a tëë rö nénéviu né-i na mèèjar̂a mwââ kêmör̂u, aè é yè da pwêr̂ê tëë rö nénéviu né-i mêr̂ê aʼ i pâ paawè. Cér̂é pwa yèr̂i-i na pâr̂â kââ-ré, na pûû-é na ké pè kau-r̂é rö-a bwêê jë i pâr̂â kâmö ré vi rhöwö rö pwar̂a-i, mâ pûû-é na ké pè vi mür̂ü pâr̂â névâ wânii i pâr̂â yeyèè né bâô bwir̂i xi-i.»

24Mâ pûû-é na ké wê cêmèèr̂i rö pwar̂a-i war̂a i pâr̂â pérövéta mâ pâr̂â pa vi rheewaa-r̂é mâ pâr̂â kâmö wânii ré é wê yö vè mii-r̂é rö-a bwêê jë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index