Furvlenn hwilans

Luc 16

Kâmö Ka Vi Târ̂î Ka Gaamëë

1Na bör̂i êr̂ê bar̂ee yè pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, êr̂ê: «Dèxâ kâmö ka kigör̂ödiwi, wè na wii na ki-e kâmö ka vi târ̂î nékwêêr̂ê-ê. É bör̂i pèri yè-è, êr̂ê, na kâmö ré vi laimèè xar̂a pâr̂â nékwêêr̂ê-i na ce. 2Na bör̂i aʼyè-è mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Ö jië ré gö pwêr̂ê wa-i? Nââ tëë yè-nya mi nô né ké târ̂î xi-i nékwêêr̂ê-nya, wè gè yè da târ̂î tëë nékwêêr̂ê-nya.” 3Na bör̂i êr̂ê rö xi-e na wi-ré, êr̂ê: “Gö yè tâîî? Wè na öxar̂a rai-nya na ké târ̂î nékwêêr̂ê-ê na ör̂ökau xi-nya! Na da pâr̂i-nya na ké yè mar̂a néjë mâ gö köö rai vi ânââ. 4Ö kââ-ré gö yè waa cè ké-r̂é cëi-nya na bör̂i kâmö tèi nédèè né ké yè virai-nya rai târ̂î nékwêêr̂ê.” 5Na bör̂i aʼyè vidù pâr̂â kâmö paxa wê pè rai-e mâ bör̂i nékwêêr̂ê-i ör̂ökau xi-e, na bör̂i êr̂ê yè kâmö ré pwa baayê, êr̂ê: “Kaniwî na nékwêêr̂ê-i ör̂ökau xi-nya ka mö mör̂u rö pwar̂a-i?” 6Na bör̂i aʼcëi êr̂ê: “Rha kâmö kâmö pâr̂â mwâ jâr̂â élaiö.” Na bör̂i êr̂ê na kâmö ré târ̂î nékwêêr̂ê êr̂ê: “Pè vèr̂i ka yu néé-i, mâ cuè ria bèr̂éé mâ yu vèr̂i êr̂ê, tâwarè kaar̂u kâmö na ma pârör̂ö.” 7Na bör̂i êr̂ê yè bar̂ee dèxâ, êr̂ê: “Aè gèi, wè na kaniwî na nékwêêr̂ê ör̂ökau ré mö mör̂u rö pwar̂a-i?” Na bör̂i aʼcëi na kâmö ré, êr̂ê: “Rha kâmö kâmö dâ né bélé.” Na bör̂i êr̂ê na kâmö ré vi târ̂î nékwêêr̂ê, êr̂ê: “Pè vèr̂i ka yu néé-i, mâ yu vèr̂i êr̂ê tâwarè kavùè kâmö.” 8Na bör̂i aʼvè e kâmö ka veevee ré vi târ̂î nékwêêr̂ê-ê na ör̂ökau, xè-i ké wê vi câwâ vër̂ëë yè xi-e, wè cér̂é gaamëë vi kwéjî na pâr̂â pâlè bwêê jë rö-i vi béé-r̂é rai pâlè daa.»

9Na bör̂i êr̂ê na Ièsu êr̂ê: «Waa vè béé-ve mi xè-i lèèwi vi bwir̂i, cè ké-r̂é mâ cëi-ve rö kaa töö xé-r̂é ka tö aau, na ki yè yèri-r̂é rö pwar̂a-ve. 10Ö kâmö ré avâr̂i rö-i kââ ka yar̂i, nè yè avâr̂i bar̂ee rö-i kââ ka kau, aè ö kâmö ré da târi rö-i kââ ka yar̂i ger̂e, nè yè ûr̂û-ré bar̂ee rö-i kââ ka kau. 11Tö ökâré, gëve yè da avâr̂i rö-i nékwêêr̂ê lèèwi vi bwir̂i, wîr̂î ré yè kâyâi yè-ve nékwêêr̂ê lèèwi ka dö avâr̂i? 12Aè gëve wê da avâr̂i rö-i ké vi târ̂î nékwêêr̂ê dèxâ kâmö, wîr̂î ré yè nââ yè-ve lèèwi ka dö ke-ve?»

13«Na yèri kâmö ré tâwai kâmö yar̂i i duö ör̂ökau, wè nè rhî vè e dèxâ, aè nè vi pèr̂è dèxâ. Gëve da tâwai kâmö yar̂i i Bâô mâ Mamona.»

Pâr̂â Vi Pur̂â I Ièsu Ka Dö Pôr̂ô

Mat 11.12,13; 5.31,32; Mar 10.11,12

14Cér̂é wê pwêr̂ê pâr̂â nô ré na pâr̂â farésaiö, pâi paxa âmu lèèwi, cér̂é bör̂i wê rhônô i-e. 15Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gëve wè gëve mèyè cè ke-ve tö vèa vè târi rö némèè pâr̂â kâmö, aè na tâwai wêê nénââ xe-ve na Bâô, wè ö kââ-ré ka tö vè kwé rua rö pwar̂a pâr̂â kâmö, ö kââ-ré ka miir̂i rö némèè Bâô.»

16«Mââyöö mâ pâr̂â pérövéta léé rö pwar̂a Ioané; tèi nédèè, é bör̂i vi rherhîrëi mwâcir̂i i Bâô, na bör̂i vigâr̂â ru rö-i na kâmö. 17Na tâvèr̂ii na ké yè yèri nékö mâ bwêê jë rai ké wê câwîî rha goowé ka yu ka yar̂i rö pwar̂a mââyöö.»

18«Ö kâmö ré virai kui-e mâ pè dèxâ wè na pâr̂â, aè ö kâmö ré pè bwè ré na wê virai-e na kui-e wè na pâr̂â.»

Kâmö Ka Kigör̂ödiwi Mâ Lasaro

19«Na wii na dèxâ kâmö ka kigör̂ödiwi. Na cur̂i mêr̂ê ka mii kar̂a, mâ mwââlöö lino, mâ tö uxo rèi pâr̂â nédaa. 20Dèxâ kâmö ka dö vi töö, néé-é na Lasaro, wè na bâ kur̂u rö mèö mwâ i kâmö ka kigör̂ödiwi ré é, aè na yöu kâr̂â-ê wânii na pèii juuri. 21Nè dö rhî vè e ké yè ara pâr̂â muur̂u êê ara rö pôr̂ô taapër̂ë i kâmö ka kigör̂ödiwi, aè cér̂é pwa rö na pâr̂â loova na ka koi juuri xi-e. 22Na bör̂i wê mé na kâmö ré dö vi töö. Cér̂é bör̂i wê pè xi-e na pâr̂â angéla mâ nââ-ê rö pèè wââ Abérahama. Aè na pèii mé bar̂ee na kâmö ré kigör̂ödiwi, é bör̂i wê kérui-e. 23Na wê tö Édis na ce, na bör̂i komwââda rua na na tö kiâder̂e, na bör̂i tö rhûû vè mwâi Abérahama mâ Lasaro rö pèè wâ-ê! 24Na bör̂i aʼvè kau êr̂ê: “Pevaa Abérahama mwêê! Méar̂i-nya, mâ tùr̂ùwaa mi Lasaro cè ki löö mè mèè â-ê rö rhëë mâ pè kièo kur̂umé-nya i, wè gö dö kiâder̂e aau xè-i mèèjar̂a kêmör̂u-a.” 25Na bör̂i aʼcëi-e na Abérahama, êr̂ê: “O xi-nya éé, tâ néxâi pâr̂â kââ ka e ré gè cëi tèi nédaa né mör̂u xi-i, mâ pâr̂â kââ ka yaané ré tö pwar̂a Lasaro tèi nédaa né mör̂u xi-e, aè xina, wè é pè vi or̂o-é, aè gèi wè gè kiâder̂e. 26Dèxâ, na kau na ur̂ö ka tö néjêr̂ê-ve mâ-vé cè ki da tâwai vèr̂i na dèxâ rai-vé ka yè bar̂i ua-ve, mâ dèxâ rai-ve ka yè bar̂i ua-vé.” 27Na bör̂i êr̂ê yè Abérahama na wi ka kigör̂ödiwi ré é, êr̂ê: “Pevaa éé, gö bë tââ yè-i cè gèi tùr̂ùwaa Lasaro na wêê mwâ i pevaa xi-nya, wè cér̂é tö-i na paxanii pâvâdii-nya. 28Na e na ki vi na ce na ka ye vè avâr̂i yè-r̂é pâr̂â kââ-ré cè ké-r̂é da mi bar̂ee na kaa kiâder̂e-a.” 29Na bör̂i aʼcëi na Abérahama, êr̂ê: “Na tö pwar̂a-r̂é na Mosé mâ pâr̂â pérövéta, nêr̂ê-r̂é na ké yè pwêr̂êwaa-r̂é.” 30Na êr̂ê tëë na wi-ré, êr̂ê: “Aè, Abérahama, pevaa mwêê, na e na ki vi wa-r̂é na dèxâ kâmö xè-i mi mé cè ké-r̂é vipââr̂i.” 31Na bör̂i aʼcëi na Abérahama, êr̂ê: “Cér̂é yè da pwêr̂êwaa Mosé mâ pâr̂â pérövéta, nè mör̂u rö pwar̂a-r̂é na dèxâ rai pâi pa pèii mé, cér̂é yè da tâ néwèi bar̂ee.”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index